ΑΣΕΠ: Πώς αποδεικνύονται οι Τίτλοι Σπουδών

Μετά την υποβολή της αίτησής σας στο ΑΣΕΠ ενδέχεται να κληθείτε στη β’ φάση. Στη φάση αυτή, θα πρέπει α) να συμπληρώσετε στο μητρώο σας τα προσόντα, κριτήρια ή/και ιδιότητες που δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής, β) να ανεβάσετε τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω εγγραφές στο μητρώο και γ) να τα επικαλεστείτε στην αίτησή σας.  

Η διαδικασία (γ) γίνεται πολύ απλή όταν το μητρώο σας είναι ήδη ορθά συμπληρωμένο και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Γι’ αυτό, παρόλο που η συμπλήρωση του μητρώου δεν είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης, συνίσταται να γίνεται πριν από αυτήν. Και αυτό γιατί αφενός θα έχετε συγκεντρωμένα όλα τα προσόντα που θα επικαλεστείτε στην αίτηση και αφετέρου, εφόσον κληθείτε στη β’ φάση, δε θα χρειάζεται να κάνετε όλη την παραπάνω διαδικασία στις μόλις δύο εβδομάδες που είναι η προθεσμία. 

Στο άρθρο αυτό σας αναλύουμε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να ανεβάσετε για να αποδείξετε τους τίτλους σπουδών σας (απολυτήριο, πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανάλογα με τον αν έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Πίνακας Περιεχομένων
 1. Ι.Α. Βασικός τίτλος σπουδών (Πτυχίο) ~ Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
 2. Ι.Β. Βασικός τίτλος σπουδών ~ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 3. Ι.Γ. Βασικός τίτλος σπουδών ~ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
 4. ΙΙ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 5. ΙΙΙ. Διδακτορικός τίτλος σπουδών
 6. ΙV. Ειδικά για τους Αλλοδαπούς Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς τίτλους
 7. Υποστήριξη – Συμπλήρωση Μητρώου

Ι.Α. Βασικός τίτλος σπουδών (Πτυχίο) ~ Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Α.1. Βασικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στον τίτλο 

 1. Ο ακριβής βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία
 • Αν ο βαθμός εκφράζεται με ακέραιο αριθμό ή με αξιολογικό χαρακτηρισμό: πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία.
  Συνέπειες μη προσκόμισης: Λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα (Άριστα: 8,50 / Πολύ καλά: 6,50 / Καλά: 5,00). 
 • Αν ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό: θα λαμβάνεται υπόψη ο ελάχιστος βαθμός: 5,00
 1. Η ημερομηνία και το έτος κτήσης του: ως χρόνος κτήσης λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών
 • Αν η ημερομηνία που αναγράφεται στον τίτλο είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία περάτωσης των σπουδών: υποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας σχολής από την οποία να προκύπτει η παραπάνω ημερομηνία.
  Συνέπειες μη προσκόμισης: Ως χρόνος κτήσης λογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται στον τίτλο.

Α.2. Ειδικές Περιπτώσεις για ΠΕ/ΤΕ

 1. Αν ο τίτλος σπουδών δεν αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη:
  Προσκομίζεται βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την εκάστοτε προκήρυξη.
  Συνέπειες μη προσκόμισης: Ο επικαλούμενος τίτλος δε λαμβάνεται υπόψη.

  Σημείωση: τα παραπάνω αφορούν και τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
 1. Αν ο τίτλος σπουδών δεν αναγράφει την κατεύθυνση ή ειδίκευση που απαιτείται από την προκήρυξη:
  Προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών από όπου πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη.
  Συνέπειες μη προσκόμισης: Ο επικαλούμενος τίτλος δε λαμβάνεται υπόψη.

Α.3. Τίτλος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή

Προσκομίζονται τα κάτωθι δύο (2) δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό ή πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.Κ.Α.ΤΣ.Α (για τίτλους Π.Ε.) ή το Ι.Τ.Ε. (για τίτλους Τ.Ε.), αντίστοιχα, περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου
 • Αν από το παραπάνω πιστοποιητικό/πράξη δεν προκύπτει η κατεύθυνση/ειδίκευση:απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει την κατεύθυνση/ειδίκευση, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
 • Αν δεν μπορούν να αναγνωριστούν των τίτλο σπουδών πολιτικών προσφύγων και επαναπατριζόμενων Ελλήνων ως ισότιμο λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στην Ελλάδα: καθορίζουν με βεβαίωση τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του  πτυχίου με πτυχίο της ημεδαπής.

Συνέπειες μη προσκόμισης: Ο υποψήφιος πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να σημειώσει στα κατάλληλα πεδία ότι κατέχει το απαιτούμενο δικαιολογητικό ακόμα και αν δεν έχει εκδοθεί ακόμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή του σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων. , οπότε και υποβάλλει ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνυποβάλλοντας τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού/πράξης αναγνώρισης αλλά ΟΧΙ από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης για τη βαθμολογική αντιστοιχία (βλ. παρακάτω) οι εξής: 

 • Όσοι έχουν πτυχία ΠΕ/ΤΕ από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου που αποκτήθηκαν πριν από τη 1.5.2004 και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 και μόνο.
 • Οι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Αρχιτεκτονικής ΠΕ,  καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής ΤΕ,  τα οποία έχουν χορηγηθεί από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.
 • Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από το α) Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του π.δ. 38/2010 β) Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) του αρ.55 π.δ. 38/2010 γ) Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. (Συμβούλιο αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) του αρ.10 π.δ. 165/2000 δ) Σ.Α.Ε.Τ.Ε.Κ. του αρ.14 π.δ. 231/1998.
 • Οι κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε κράτη/μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχουν χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές.
 1. Αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων 
 • Αν δεν υφίσταται αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας μεταξύ αλλοδαπού τίτλου και τίτλων της ημεδαπής: ο τίτλος χαρακτηρίζεται αδιαβάθμητος και ο υποψήφιος συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης που αφορά τον βαθμό το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας, δηλαδή 5,00.
  Συνέπειες μη προσκόμισης: συμπληρώνουν στο πεδίο της αίτησης που αφορά τον βαθμό τίτλου σπουδών το ελάχιστο της αντίστοιχης βαθμολογικής κλίμακας

Ι.Β. Βασικός τίτλος σπουδών ~ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Β.1. Βασικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στον τίτλο

 1. Ο ακριβής βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία
 • Αν ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό: πρέπει να υποβληθεί ΚΑΙ βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία.
  Συνέπειες μη προσκόμισης: Λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα. 
 1. Η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

Β.2. Ειδικά για τους αποφοίτους των ΙΕΚ

Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τους Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για να τον αποδείξουν θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα από μία από τις δύο περιπτώσεις. 

Περίπτωση Α΄

 1. Ένα από τα ακόλουθα: 
 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ) 
 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ή 5 (Ι.Ε.Κ.)
 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή τάξης μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) 
 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (τάξης μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) 
 1. Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης 

Περίπτωση Β’

ΜΟΝΟ βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που επέχει θέση διπλώματος ή πτυχίου, από την οποία να προκύπτει: α) η ειδικότητα, β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και γ) η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. 

Β.3. Τίτλος Δ.Ε. που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή

Προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι δύο (2) δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση/πράξη ισοτιμίας και κατάταξης 
 • Από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τίτλους ΜΗ τεχνικής ή ΜΗ επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Από την Επιτροπή Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ ή του ή Ε.Ο.Π.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τίτλους τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης
 1. Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ι.Γ. Βασικός τίτλος σπουδών ~ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

Γ.1. Βασικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στον τίτλο

 1. Ο ακριβής βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία
 • Αν ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό: πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία.
  Συνέπειες μη προσκόμισης: Λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα (Άριστα: 8,50 / Πολύ καλά: 6,50 / Καλά: 5,00). 
 1. Η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

Γ.2. Τίτλος Υ.Ε. που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή

Προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι δύο (2) δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας  
 2. Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

ΙΙ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Α. Μεταπτυχιακό ημεδαπής

Οι  μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτοί εφόσον προβλέπονται από το παράρτημα της εκάστοτε προκήρυξης.
*Χρόνος κτήσης μεταπτυχιακού: θεωρείται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν απαιτούμενης διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας

Ειδική περίπτωση – κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master): Προσκομίζουν μαζί με τον τίτλο και σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υπαγωγής του εν λόγω τμήματος στις διατάξεις του αρ. 46 ν.4485/2017, εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της οικείας προκήρυξης. 

Β. Μεταπτυχιακό αλλοδαπής 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί για κάθε κλάδο, εφόσον προκύπτει ότι το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο των μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στο σχετικό παράρτημα της εκάστοτε προκήρυξης. Υποβάλλεται: 

 1. Πιστοποιητικό ή πράξη αναγνώρισης περί ισοτιμίας, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.Κ.Α.ΤΣ.Α, αντίστοιχα.
 • Αν από το παραπάνω πιστοποιητικό/πράξη δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο:απαιτείται ΚΑΙ βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, από την οποία να προκύπτει σαφώς α) ο τίτλος του μεταπτυχιακού β) ο τίτλος της τυχόν διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας και γ) αναλυτική βαθμολογία, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Δε λογίζεται ως μεταπτυχιακός ένας τίτλος της αλλοδαπής όταν: α) η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος β) ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό 

ΙΙΙ. Διδακτορικός τίτλος σπουδών

Α. Διδακτορικό ημεδαπής

Οι  κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών υποβάλλουν τον τίτλο τους εφόσον αναφέρεται στα αποδεκτά διδακτορικά διπλώματα στην εκάστοτε προκήρυξη. Υποβάλλουν:   

 1. το διδακτορικό τους δίπλωμα 
 2. βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο από την οποία να προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής 
 • για την απόδειξη της ημερο-χρονολογίας αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου ΑΕΙ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής 

Β. Διδακτορικό αλλοδαπής

Οι  κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών υποβάλλουν τον τίτλο τους εφόσον αναφέρεται στα αποδεκτά διδακτορικά διπλώματα στην εκάστοτε προκήρυξη. Υποβάλλουν:   

 1. Πιστοποιητικό ή πράξη αναγνώρισης περί ισοτιμίας, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.Κ.Α.ΤΣ.Α, αντίστοιχα.

ΙV. Ειδικά για τους Αλλοδαπούς Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς τίτλους

Α. Εξαιρούμενοι από υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού/πράξης αναγνώρισης οι εξής: 

 • Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από το α) Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του π.δ. 38/2010 β) Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) του αρ.55 π.δ. 38/2010 γ) Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. (Συμβούλιο αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) του αρ.10 π.δ. 165/2000 δ) Σ.Α.Ε.Τ.Ε.Κ. του αρ.14 π.δ. 231/1998.
 • Οι κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε κράτη/μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχουν χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές.

Β. Συνέπειες μη προσκόμισης πράξης αναγνώρισης

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να σημειώσει στα κατάλληλα πεδία ότι κατέχει το απαιτούμενο δικαιολογητικό ακόμα και αν δεν έχει εκδοθεί ακόμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή του σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων. , οπότε και υποβάλλει ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνυποβάλλοντας τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Υποστήριξη – Συμπλήρωση Μητρώου

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του μητρώου σας, την υποβολή της αίτησης (α’ φάση) καθώς και την επίκληση των δικαιολογητικών σας, εφόσον κληθείτε (β’ φάση). 


Διαβάστε περισσότερα >>> Ένας πλήρης οδηγός για την υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα >>> ΑΣΕΠ: Πώς αποδεικνύεται η Γνώση Χειρισμού Η/Υ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart