Συχνές Ερωτήσεις

Επίσημες Μεταφράσεις

Πρόκειται ουσιαστικά για το ενιαίο φυσικό έγγραφο που αποτελείται
α) από μετάφραση που φέρει κατάλληλη σφραγίδα, υπογραφή και βεβαίωση ως προς την ακρίβειά της και τη γλωσσομάθεια του μεταφραστή και
β) από επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου που έχει επιδειχθεί στον συντάκτη του.

Το κύρος της πηγάζει ακριβώς από την ιδιότητα του συντάκτη της, ο οποίος είναι αρμόδιος κατά το νόμο να μεταφράζει έγγραφα από και προς την ελληνική γλώσσα, και φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια της μετάφρασής του.

Κάθε φορά που θέλετε να προσκομίσετε έγγραφα σε φορέα του οποίου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα του εγγράφου χρειάζεστε επίσημη μετάφραση. Σε αντίθεση με την επίσημη μετάφραση, η οποία προορίζεται να κατατεθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και για τη θωράκιση του κύρους της φέρει κατάλληλες σφραγίδες και βεβαιώσεις, η απλή μετάφραση αποβλέπει στην κατανόηση του κειμένου από τον ίδιο τον παραγγελέα και μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει τις γλώσσες.

Α. Δικηγόροι: Η κατοχύρωση του δικαιώματος εκπόνησης νομίμων μεταφράσεων από τους δικηγόρους προκύπτει κυρίως από το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ Ν. 4194/2013 του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με το οποίο στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται «η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».

Β. Η Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3566/2007 «Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Μεταφραστική Υπηρεσία, κύρια αρμοδιότητα της οποίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επίσημης μετάφρασης δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η επικύρωση της μετάφρασης αυτής». 

Γ. Οι Έμμισθες και Άμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, οι οποίες ασκούν στην περιφέρειά τους και καθήκοντα διοικητικής φύσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διενέργεια μεταφράσεων. 

Δ. Πτυχιούχοι του Μεταφραστικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου: Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις μεταφράσεις που διενεργούνται από τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22.3.2005 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/25.11.2005)

Ε. Συμβολαιογράφοι: Ανάμεσα στα καθήκοντα του συμβολαιογράφου περιλαμβάνεται και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ξενόγλωσσων εγγράφων, που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση πράξεων της αρμοδιότητάς τους (αρ.1 παρ.2 του Ν.2830/2000).

Προκειμένου το έγγραφό σας να γίνει αποδεκτό στην αλλοδαπή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1) Μετάφραση από αρμόδιο όργανο: Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, καθορίζεται ότι «η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη». Εφόσον λοιπόν το έγγραφό σας μεταφραστεί από αρμόδιο πρόσωπο, σύμφωνα με την κείμενη εγχώρια νομοθεσία, πρέπει να γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον στις χώρες της ΕΕ, όπου και έχει άμεση εφαρμογή ο Κανονισμός.

2) Κατάλληλη Επικύρωση: Το έγγραφό σας μπορεί να υπάγεται σε ειδικό καθεστώς και να μην απαιτεί κανενός είδους επικύρωση. Ενδέχεται ωστόσο να χρειάζεται νομιμοποίηση με τη μορφή είτε της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) είτε της Προξενικής Θεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, εάν η νομιμοποίηση δεν έχει προηγηθεί της μετάφρασης ή δεν έχει ακολουθήσει, αντίστοιχα, το έγγραφό σας θα απορριφθεί.

► Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να επικοινωνείτε με τις αρχές στις οποίες πρόκειται να καταθέσετε το έγγραφό σας καθώς ενδέχεται λόγω ειδικού καθεστώτος στη χώρα ή τρόπου λειτουργίας του φορέα, να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Η διαδικασία της επίσημης μετάφρασης είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία επικυρωμένων αντιγράφων και μια σειρά από βεβαιώσεις και σφραγίδες που πιστοποιούν την εγκυρότητα της μετάφρασης. Ειδικότερα:

1. Δημιουργία αντιγράφου & επικύρωσή του: Αφού παραλάβουμε το πρωτότυπο έγγραφο που μας έχετε αποστείλει με courier, αρχικά γίνεται έλεγχος της πρωτοτυπίας του και στη συνέχεια δημιουργούμε πιστό φωτοαντίγραφό του, διατηρώντας το πρωτότυπό σας άθικτο. Πάνω στο αντίγραφο αυτό τίθεται η δικηγορική σφραγίδα και υπογραφή, καθώς και η βεβαίωση ότι «το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που μας επιδείχθηκε» (εφεξής «επικυρωμένο αντίγραφο»).

2. Μετάφραση του εγγράφου: Διατηρώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη μορφή του αρχικού εγγράφου σας, ώστε να είναι εύκολη η αντιστοίχιση του περιεχομένου, δημιουργούμε τη μετάφρασή του.

3. Δημιουργία ενιαίου εγγράφου: Συρράπτουμε τη μετάφραση με το επικυρωμένο αντίγραφο, τοποθετώντας τη δικηγορική σφραγίδα στα σημεία ένωσης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο έγγραφο.

4. Βεβαίωση ακριβούς μετάφρασης: Στο τέλος της μετάφρασης, στο ενιαίο πλέον έγγραφο, τίθεται η σφραγίδα, υπογραφή και βεβαίωση της Δικηγόρου ότι «η παρούσα αποτελεί ακριβή μετάφραση του εγγράφου που επισυνάπτεται σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο»

5. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου: Στη συνέχεια το ενιαίο έγγραφο κατατίθεται στον εκάστοτε Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος είναι αρμόδιος να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής και τη γλωσσομάθεια του δικηγόρου-μέλους του που το υπογράφει. Ειδικότερα, τίθεται η ανωτέρω βεβαίωση, η σφραγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου, και η υπογραφή του Προέδρου του.

6. Έκδοση παραστατικού & αποστολή στον παραγγελέα: Τέλος, η επίσημη πλέον μετάφραση, μαζί με το άθικτο πρωτότυπο που μας έχει αποσταλεί, και το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αποστέλλονται άμεσα στον παραγγελέα.

*Σημείωση: Ο έλεγχος πρωτοτυπίας του εκάστοτε εγγράφου περιλαμβάνει μόνο τον έλεγχο των εξωτερικών χαρακτηριστικών πρωτοτυπίας που μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος άνθρωπος με τα εμπειρικά μέσα που διαθέτει, και δεν βεβαιώνει σε καμία περίπτωση ότι το έγγραφο είναι γνήσιο. Για τον λόγο αυτόν, το επικυρωμένο αντίγραφο που δημιουργούμε βεβαιώνει απλώς ότι αυτό προέρχεται από το «πρωτότυπο που μας επιδείχθηκε» χωρίς να πιστοποιεί αναγκαία την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα ή το έγκυρο αυτού.

Η επίσημη μετάφραση παραδίδεται πάντα ως φυσικό έγγραφο ενώ πέρα από την ταχυδρόμησή της υπάρχει η δυνατότητα και ηλεκτρονικής αποστολής της (email, fax). Αυτό, διότι ιδίως τα πανεπιστήμια συνηθίζουν να ζητούν αρχικά την επίσημη μετάφραση σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένο αντίγραφο), προκειμένου να εξετάσουν τα προσόντα του υποψηφίου, ενώ σε περίπτωση αποδοχής του ζητούν την ταχυδρομική αποστολή των φυσικών εγγράφων.

Φυσικά. Σας παρέχουμε έκπτωση που μπορεί να φτάσει το 30% της αναγραφόμενης τιμής, για κάθε επιπλέον έγγραφο που προσθέτετε (έκπτωση 5% για το δεύτερο έγγραφο, 10% για το τρίτο κ.ο.κ). Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα κατά τη διαδικασία της πληρωμής (checkout), ενώ εάν δεν πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας online, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα φροντίσουμε να εφαρμοστεί η ίδια έκπτωση.

Επισυνάψτε τα έγγραφά σας στη φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα «Επικοινωνία», ενημερώστε μας για τη γλώσσα προς την οποία θέλετε να τα μεταφράσουμε, και εμείς θα σας στείλουμε άμεσα μια δωρεάν εκτίμηση. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε τα σκαναρισμένα σας έγγραφα στο email contact@innlaw.gr.

Σφραγίδα της Χάγης

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις χώρες που έχουν μέχρι σήμερα προσχωρήσει στη Σύμβαση της Επισημείωσης για τη Σφραγίδα της Χάγης. Η Ελλάδα κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984).
 
Εξαίρεση: Προβολή Αντιρρήσεων
Οποιοδήποτε κράτος μπορεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση αλλά η προσχώρησή του ισχύει μόνο στις σχέσεις μεταξύ του κράτους που προσχώρησε και των συμβαλλόμενων κρατών που δεν έχουν προβάλει αντιρρήσεις (αρ.12). Συνεπώς, εάν δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τα έγγραφα που διακινούνται μεταξύ των εν λόγω χωρών, τότε απαιτείται η Προξενική Θεώρησή τους.
Τα Κράτη µέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή τους και συνεπώς η Σύµβαση της Χάγης δεν ισχύει μεταξύ της χώρας µας και αυτών των κρατών, είναι τα εξής : ΠΕΡΟΥ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ. (τελευταία ενημέρωση 08.03.2018 – Δ. ΟΡΓ. Δ 1037863 ΕΞ 2018)

Η Σύμβαση εφαρμόζεται καταρχήν στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους. Ως δημόσια έγγραφα, κατά την έννοια της Σύμβασης (αρ.1 παρ.2), θεωρούνται τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, τα διοικητικά και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Δημόσια έγγραφα θεωρούνται επιπλέον και οι επίσημες βεβαιώσεις, (λ.χ. βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής) που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
Μπορεί ωστόσο να χορηγηθεί και σε ιδιωτικά έγγραφα εφόσον έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο, από δημόσια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (αρ.11 παρ.1 του Ν.2690/1999 και αρ.16 παρ.3 του Ν.3345/2005). Ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται ενδεικτικά τα ιδιωτικά συμφωνητικά, τα έγγραφα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τα έγγραφα εταιρειών. 
 
Εξαιρούμενα Έγγραφα: Σύμφωνα με το αρ.1 παρ.3 της Σύμβασης, αυτή δεν εφαρμόζεται στα εξής έγγραφα:
a)      στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες : Τα εν λόγω έγγραφα ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των Διπλωματικών ή Προξενικών Πρακτόρων, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο το 1948». Εάν η χώρα έκδοσης του εγγράφου ή προορισμού του δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, τότε τα έγγραφα αυτά χρειάζονται Προξενική Θεώρηση.
b)     στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη: Εφόσον δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών, θα ακολουθηθεί η οδός της Προξενικής Θεώρησης.

Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης σε ελληνικά έγγραφα αρμόδιες είναι προσδιορισμένες για το σκοπό αυτό Αρχές στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ανάλογα με τον φορέα έκδοσης του εγγράφου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε:
o   Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: για τα δημόσια διοικητικά έγγραφα (έγγραφα των ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 1ου βαθμού, ληξιαρχείων, δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών νομού που δεν περιέχονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας)
o   Περιφέρειες: για τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας
o   Πρωτοδικεία: για τα δικαστικής φύσης έγγραφα
NOTE: Καθώς το έγγραφό σας θα χρειαστεί μετά τη λήψη της Apostille και επίσημη μετάφραση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να αναλάβουμε ολόκληρη τη διαδικασία (διαβάστε περισσότερα εδώ). 

Καθώς η Σφραγίδα της Χάγης έχει μόνο ημερομηνία έκδοσης και όχι ημερομηνία λήξης, θα πρέπει θεωρητικά να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε στιγμή και αν την προσκομίσετε. Στην πράξη, ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητηθεί Apostille η οποία να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 ή 6 μήνες, με πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αυτές του Ποινικού Μητρώου και του Πιστοποιητικού περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι απαιτείται πρόσφατη Apostille επειδή η κατάσταση που βεβαιώνουν τα εν λόγω πιστοποιητικά δύναται να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη.
Από την άλλη, τέτοια απαίτηση δεν είναι λογικό να υπάρχει για έγγραφα όπως οι πανεπιστημιακοί τίτλοι ή το πιστοποιητικό γέννησης και συνεπώς θα πρέπει η Apostille που αυτά φέρουν να γίνεται αποδεκτή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Αν ωστόσο σας ζητηθεί και σε αυτήν την περίπτωση πρόσφατη Apostille, η συμβουλή μας είναι να αιτηθείτε μια νέα, καθώς η εκάστοτε υπηρεσία δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της παρά τις όποιες επισημάνσεις σας.

Αιτήσεις ΑΣΕΠ

Επισκεφθείτε τη σελίδα του e-shop, επιλέξτε την υπηρεσία που επιθυμείτε, συμπληρώστε την προκήρυξη για την οποία ενδιαφέρεστε, και μετά την πληρωμή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να μας στείλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε ή να επισκεφθείτε το γραφείο μας και θα σας ενημερώσουμε για τη σχετική διαδικασία.
Αρχικά, ελέγχουμε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά σας και σας ενημερώνουμε σχετικά με τη συνάφειά τους με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Στη συνέχεια σας αποστέλλουμε τη λίστα των δικαιολογητικών που θα χρειαστούμε, μια φόρμα όπου θα συμπληρώσετε τις θέσεις προτίμησής σας, και το παράβολο (€3,00) που θα πρέπει να πληρώσετε. Αφού τα παραλάβουμε προσχωρούμε στην υποβολή της αίτησης (Α’ Στάδιο) και σας αποστέλλουμε την υποβληθείσα αίτηση. Εφόσον έχετε επιλέξει την αντίστοιχη υπηρεσία και κληθείτε στο Β’ Στάδιο, συμπληρώνουμε το μητρώο σας και επικαλούμαστε τα δικαιολογητικά σας από αυτό, παρακολουθώντας παράλληλα την εξέλιξη της αίτησής σας.

Σε γενικές γραμμές, θα χρειαστούμε τον τίτλο σπουδών σας (απολυτήριο, πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), πτυχία ξένων γλωσσών και Η/Υ, και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό σας φορέα, από την οποία να προκύπτει η εργασιακή σας εμπειρία.
Σε κάθε προκήρυξη, ωστόσο, μοριοδοτούνται επιπλέον διαφορετικές ιδιότητες και εμπειρίες (ειδική εργασιακή εμπειρία, ανεργία, ιδιότητα πολυτέκνου, αναπηρία, εντοπιότητα, σεμινάρια, επαγγελματικές άδειες κ.α.). Για τον λόγο αυτόν, μόλις μας ενημερώσετε για την προκήρυξη για την οποία ενδιαφέρεστε θα σας στείλουμε μια λίστα με όλα τα δικαιολογητικά που η συγκεκριμένη απαιτεί.

Προκειμένου να υποβάλουμε την αίτησή σας και να συμπληρώσουμε το μητρώο σας θα χρειαστούμε α) ταυτότητα β) ΑΦΜ γ) ΑΜΚΑ δ) σταθερό τηλέφωνο και κινητό ε) ταχυδρομική διεύθυνση και στ) email. Επιπλέον, για την είσοδό σας στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ μέσω της ΓΓΠΣΔΔ, καθώς και για την έκδοση του παραβόλου σας, θα χρειαστούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο Taxisnet.
Δεν αναλαμβάνουμε εμείς την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά σας καθοδηγούμε για να τα συγκεντρώσετε οι ίδιοι. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση κάποιων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών (Βεβαίωση ΕΦΚΑ, Βεβαίωση ΟΑΕΔ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης).
Τα δικαιολογητικά σας υποβάλλονται ηλεκτρονικά σαρωμένα (σκαναρισμένα σε μέγεθος σελίδας Α4 έως 2 ΜΒ και κατακόρυφη διάταξη – portrait orientation). Συνεπώς, μπορείτε να μας τα στείλετε απευθείας ηλεκτρονικά ή να τα στείλετε στο γραφείο μας και να τα σαρώσουμε εμείς στη συνέχεια.
Επιλέγοντας εδώ την υπηρεσία που επιθυμείτε θα βρείτε την αντίστοιχη αμοιβή μας. Η αμοιβή μας περιλαμβάνει τον ΦΠΑ 24%.
Εμείς εκδίδουμε το παράβολό σας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο Taxisnet και στη συνέχεια σας το αποστέλλουμε για να το πληρώσετε (€3,00). Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή του παραβόλου σας από εμάς ως επιπλέον υπηρεσία εδώ.