Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας για Κατοίκους Αυστρίας

Εάν είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αλλά ζείτε και εργάζεστε στην Αυστρία για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μπορείτε να μεταφέρετε τη φορολογική σας κατοικία στην Αυστρία. Η μεταφορά μπορεί να γίνει και αναδρομικά για έως 5 έτη, δηλαδή για τις χρονιές 2018-2022. 

Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις: κατά την πρώτη υποβάλλετε την αίτηση μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, ενώ κατά τη δεύτερη υποβάλλετε τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία σας. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών για το 2023 πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024.

Στο άρθρο αυτό σας εξηγούμε τη διαδικασία και σας καθοδηγούμε ως προς τα έγγραφα που πρέπει να συγκεντρώσετε στην Αυστρία και να προσκομίσετε στις ελληνικές φορολογικές αρχές.

. . .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (1) – Βεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας 
(Ansässigkeitsbestätigung)

Το πρώτο δικαιολογητικό που θα χρειαστείτε είναι κάποιο που αποδεικνύει ότι φορολογείστε στην Αυστρία. Αυτό συνήθως είναι η βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την εφορία (Finanzamt), η οποία ονομάζεται Ansässigkeitsbestätigung/Certificate of Residence. Ελλείψει αυτού του εγγράφου, μπορείτε να προσκομίσετε  είτε αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αρχικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο, το οποίο αποτελεί την αίτηση για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης. Το έντυπο μπορείτε να το συμπληρώσετε με τρεις τρόπους και εδώ θα βρείτε βοηθητικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση του:

  1. Ηλεκτρονική φόρμα: συμπληρώνετε εδώ στα αγγλικά ή εδώ στα γερμανικά και τις τρεις καρτέλες, στη συνέχεια το κατεβάζετε πατώντας “Dokument erstellen” και τέλος το εκτυπώνετε. 
  2. PDF:  συμπληρώνετε το pdf εδώ και το εκτυπώνετε.
  3. Απευθείας στην εφορία: στο κατάστημα της εφορίας την περιοχής σας υπάρχει το εν λόγω έντυπο, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε επιτόπου. 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Στη συνέχεια προσκομίζετε το συμπληρωμένο έντυπο στο κατάστημα της εφορίας της περιοχής σας και σας το υπογράφουν.
Εδώ θα βρείτε διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας για το κατάστημα της εφορίας (Finanzamt) της περιοχής σας, ενώ μπορείτε να κλείσετε και ραντεβού ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα. 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το έγγραφο αυτό πρέπει να μεταφραστεί επίσημα από δικηγόρο ή μεταφραστή του Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά τη μετάφραση του εγγράφου σας στη σελίδα μας εδώ, να μας το προωθήσετε στο contact@innlaw.gr ή να μας το στείλετε ταχυδρομικώς στο δικηγορικό μας γραφείο μας στην Ελλάδα ή στη διεύθυνσή μας στο Ίνσμπρουκ. 

Αν τυχόν σας ζητήσουν Apostille (Σφραγίδα της Χάγης) από την εφορία στην Ελλάδα, να έχετε υπόψη ότι το έγγραφο αυτό ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ την εν λόγω Σφραγίδα, όπως προβλέπεται από το υπ. αριθμ. ΠρωτοκόλλουΔ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017.

. . .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (2) – Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
(Anmeldebescheinigung ή Bescheinigung des Daueraufenthalts)

Το δεύτερο δικαιολογητικό που πρέπει να προσκομίσετε είναι η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Αυστρία. Εδώ διακρίνουμε τρία διαφορετικά έντυπα:

α) Bestätigung der Meldung: Κατά την άφιξή μας στην Αυστρία πρέπει εντός τριών ημερών να δηλώσουμε στον δήμο την κατοικία μας. Αυτό γίνεται συμπληρώνοντας το έντυπο Meldezettel, οπότε ο δήμος μας εκδίδει ένα χαρτί με τίτλο Bestätigung der Meldung του ZMR (Zentrales Melderegister). Αυτό το χαρτί το έχουμε μόνο τους πρώτους τρεις μήνες της διαμονής μας στη χώρα, ενώ μετά το διάστημα αυτό πρέπει να αιτηθούμε τα πιστοποιητικά Anmeldebescheinigung ή Bescheinigung des Daueraufenthalts, ανάλογα.
Στο έγγραφο αυτό αναγράφονται όλες οι αλλαγές της κατοικίας μας και μπορείτε είτε να το αιτηθείτε ηλεκτορονικά εδώ (μόνο εάν διαθέτετε ID Austria, eIDAS) ή να το ζητήσετε από την αρμόδια υπηρεσία του Magistrat.

β) Anmeldebescheinigung: Πρόκειται για έναν κίτρινο “πάπυρο” τον οποίον αιτούμαστε μόλις συμπληρώσουμε τέσσερις μήνες διαμονής στη χώρα. Φέρει τον τίτλο “Anmeldebescheinigung für EWR-Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen gemäß Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG)”. Πολλοί δε γνωρίζουν την υποχρέωση να αιτηθούν το εν λόγω πιστοποιητικό εντός τεσσάρων μηνών από τη δήλωση της κατοικίας και εάν η αίτηση χορήγησης γίνει αργότερο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100,00 ευρώ. Συνεπώς, όσοι διαμένουν στην Αυστρία για χρονικό διάστημα από 4 μήνες έως 3 χρόνια, πρέπει να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό που βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία τους το πιστοποιητικό αυτό.

γ) Bescheinigung des Daueraufenthalts: Αντίστοιχα, όσοι έχουν συμπληρώσει πέντε έτη μόνιμης διαμονής στη χώρα πρέπει να έχουν έναν άλλον κίτρινο πάπυρο με τίτλο “Bescheinigung des Daueraufenthalts für EWR-Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen gemäß Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG)”.

Ανάλογα λοιπόν με το χρονικό διάστημα που διαμένετε στην Αυστρία, θα πρέπει να προσκομίσετε ως δικαιολογητικό είτε Anmeldebescheinigung είτε Bescheinigung des Daueraufenthalts. Περισσότερα για τα παραπάνω πιστοποιητικά μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας είναι συνήθως το Magistrat (βρείτε εδώ τη διεύθυνση). Θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτοπροσώπως την αρμόδια υπηρεσία της περιοχής σας έχοντας μαζί σας το διαβατήριό σας και εκεί θα συμπληρώσετε το έντυπο για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 
Εάν θέλετε μπορείτε να έχετε συμπληρωμένη την αίτηση εκ των προτέρων. Θα βρείτε την αίτηση σε μορφή word και pdf καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους εδώ για την Anmeldebescheinigung και εδώ για την Bescheinigung des Daueraufenthalts.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Όπως και η βεβαίωση φορολογικής κατοικίας, έτσι και το πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο. Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά τη μετάφραση του πιστοποιητικού Anmeldebescheinigung εδώ και του πιστοποιητικού Bescheinigung des Daueraufenthalts εδώ

. . .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (3) – Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα
(Versicherungsdatenauszug)

Το τρίτο και τελευταίο δικαιολογητικό είναι αυτό που αποδεικνύει την εργασία σας στην Αυστρία. Εάν έχετε εργαστεί σε έναν μόνο εργοδότη αρκεί μια βεβαίωση αυτού που να αναφέρει το χρονικό διάστημα από το οποίο εργάζεστε. Εάν, ωστόσο, έχετε απασχοληθεί σε περισσότερους εργοδότες, αντί για βεβαιώσεις από τον καθένα ξεχωριστά μπορείτε να αιτηθείτε το Απόσπασμα από τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του Αυστριακού Ταμείου Υγείας (Versicherungsdatenauszug der Österreichischen Gesundheitskasse). Σε αυτό θα αναγράφονται όλοι οι εργοδότες σας και το χρονικό διάστημα απασχόλησής σας σε κάθε έναν από αυτούς. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Για τη χορήγηση του αποσπάσματος της ασφάλισής σας μπορείτε να κάνετε την αίτηση εδώ με δύο διαφορετικούς τρόπους:

α) Εάν έχετε Handy-Signatur: επιλέγετε το εικονίδιο με το μπλέ περίγραμμα που αναγράφει “Versicherungs­daten­auszug erstellen/­anfordern” και στη συνέχεια επιλέγετε “Sofort ausdrucken – (Handysignatur erforderlich)”. Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα που ανοίγει και κατεβάζετε άμεσα το έντυπο σε μορφή PDF.

Εάν δεν έχετε Handy-Signatur αλλά θέλετε να αποκτήσετε, μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό μας για την Ψηφιακή Υπογραφή την Αυστρία εδώ.

β) Εάν δεν έχετε Handy-Signatur: επιλέγετε πάλι το εικονίδιο με το μπλέ περίγραμμα που αναγράφει “Versicherungs­daten­auszug erstellen/­anfordern” αλλά αυτή τη φορά επιλέγετε τη δεύτερη επιλογή “Online anfordern und per Post erhalten”. Το έντυπο σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει αντί των παραπάνω να προσκομίσετε βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Αυστρία και βεβαίωση του ασφαλιστικού σας φορέα στη χώρα. 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε το κόστος μετάφρασης του παραπάνω πιστοποιητικού ανάλογα με το σύνολο των σελίδων του. 

. . .

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία για τη μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας, χωρίζεται, όπως προαναφέραμε, σε δύο στάδια: 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Υποβάλλουμε την αίτηση για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, προσκομίζοντας συγκεκριμένα έντυπα (ΥΔ ορισμού φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, ΥΔ αποδοχής του ορισμού από τον φορολογικό εκπρόσωπο, έντυπα Α110 και Δ210).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

προσκομίζουμε τα δικαιολογητικά που έχουμε περιγράψει παραπάνω, ήτοι: 

Ansässigkeitsbestätigung
Anmeldebescheinigung (όσοι διαμένουν στην Αυστρία έως 5 χρόνια) ή Bescheinigung des Daueraufenthalts (όσοι διαμένουν πάνω από 5 χρόνια)
Versicherungsdatenauszug (όσοι είχαν περισσότερους εργοδότες) ή Βεβαίωση Εργοδότη (όσοι είχαν έναν εργοδότη) ή Βεβαίωση έναρξης εργασιών + Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα (για τους αυτοαπασχολούμενους)
. . .

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία: υποβάλλουμε την αρχική αίτηση, σας καθοδηγούμε περαιτέρω στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφράζουμε επίσημα κάθε έγγραφό σας, και τέλος υποβάλλουμε τα μεταφρασμένα και επικυρωμένα πλέον δικαιολογητικά σας στην εφορία. 

Όλα τα έγγραφα σας μπορείτε να μας τα προωθήσετε ηλεκτρονικά στο e-mail μας ή να μας τα στείλετε στη διεύθυνσή μας στην Ελλάδα ή στο Innsbruck, και επιπλέον μπορείτε να επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εδώ. Εάν έχετε περισσότερα έγγραφα για μετάφραση, επικοινωνήστε προηγουμένως μαζί μας για σχετική έκπτωση. 

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε άλλες απορίες σχετικά με τη μεταβολή της φορολογικής σας κατοικίας; Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Messenger, WhatsApp ή email. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart