ΑΣΕΠ: Πώς αποδεικνύεται η Γνώση Χειρισμού Η/Υ

Σε κάθε σχεδόν προκήρυξη του ΑΣΕΠ ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει τη γνώση του στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή με την κατάθεση σχετικής πιστοποίησης. Η ύπαρξη μάλιστα του εν λόγω δικαιολογητικού δεν αποτελεί μόνο μοριοδοτούμενο κριτήριο αλλά συχνά είναι και αναγκαίο τυπικό κριτήριο διορισμού.

Συγκεκριμένα, απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται ως εξής:

1. Με πτυχία γνώσης χειρισμού Η/Υ

Ο υποψήφιος αποδεικνύει τη γνώση χειρισμού Η/Υ εφόσον κατέχει πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ το οποίο αφενός πιστοποιεί τη γνώση σε κάποιες συγκεκριμένες ενότητες και αφετέρου έχει εκδοθεί από έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους φορείς. Πρέπει λοιπόν το πιστοποιητικό να πληροί σωρευτικά τις εξής δύο προϋποθέσεις:

Α) Να αποδεικνύει τη γνώση σε συγεκριμένα αντικείμενα:

Το πιστοποιητικό πρέπει αποδεικνύει τη γνώση και των τριών ακόλουθων γνωστικών αντικειμένων:

 • «Επεξεργασία Κειμένου»
 • «Υπολογιστικά Φύλλα»
 • «Υπηρεσίες Διαδικτύου»


B) Να έχει εκδοθεί από έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους φορείς:

Επιπλέον, το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από έναν από τους προβλεπόμενους από το ΑΣΕΠ φορείς, ήτοι:

 • από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – καταργηθείς)
 • από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π., ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με σχετικές τους πράξεις. Τα εκδοθέντα από τους φορείς αυτούς πιστοποιητικά γίνονται δεκτά μετά την πιστοποίησή τους και συνεπώς συνίσταται να ελέγχεται πάντα η ημερομηνία πιστοποίησης του φορέα.
  >>> Παρακάτω αναφέρονται οι κατά τα παραπάνω πιστοποιημένοι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τους Ο.Ε.Ε.Κ., ΕΟΠΠ, ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με σχετικές πράξεις, καθώς και τα εκάστοτε πτυχία τους που γίνονται δεκτά από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

! Ποια είναι η διάρκεια ισχύος των παραπάνω πιστοποιητικών;

Η ισχύς των παραπάνω πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από πιστοποιημένους φορείς μετά την ημερομηνία πιστοποίησή τους, είναι αόριστης διάρκειας.

! Αν το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμα εκδοθεί παρόλο που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις σχετικές εξετάσεις;

Μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.

2. Με τίτλο σπουδών ειδικότητας πληροφορικής

Η γνώση στα απαιτούμενα αντικείμενα μπορεί να αποδειχθεί και με τίτλους σπουδών (τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:

*Μπορεί επίσης να αποδειχθεί και με άλλο ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, σε οποιασδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα.

3. Με τίτλο σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ

Επίσης, μπορεί να αποδειχθεί και με τίτλους σπουδών (βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς) Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ακόμα και αν δεν είναι ειδικότητας Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. Αρκεί να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Α) Παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ:

Από την αναλυτική βαθμολογία του τίτλου σπουδών πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

B) Υποβολή σχετικής βεβαίωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος:

Ο υποψήφιος αποδεικνύει επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

! Γίνεται να υποβληθεί βεβαίωση γνώσης Η/Υ από ΑΕΙ για υποψήφιο σε θέση ΔΕ;

Τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί. Και αυτό, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

4. Με τίτλους αλλοδαπής

Τέλος, γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

 • Συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους.
 • Είναι επίσημα μεταφρασμένα και νόμιμα επικυρωμένα.

Γνώση χειρισμού Η/Υ σε άλλα αντικείμενα

Ενδέχεται, σε συγκεκριμένες προκηρύξεις, να απαιτείται ως ειδικό προσόν η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων. Αυτή αποδεικνύεται με:

 • Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς (βλ. ανωτέρω 1), με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες.
 • Τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλ. ανωτέρω 2).

Χρειάζονται επίσημη μετάφραση ή επικύρωση;

Όσον αφορά το εάν τα πιστοποιητικά χρειάζονται μετάφραση, επικύρωση, ή τίποτα από τα δύο, πρέπει να διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στα ελληνικά

Εφόσον τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί στα ελληνικά, δεν απαιτείται φυσικά μετάφρασή τους. Το εάν χρειάζονται όμως επικύρωση εξαρτάται από τον φορέα που τα εξέδωσε:

 • Εάν πρόκειται για δημόσια έγγραφα, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 • Εάν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, δηλαδή έγγραφα που εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τους, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά:

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ανωτέρω 2), οι τίτλοι της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Προσκομίζονται λοιπόν σε νομίμως επικυρωμένο από δικηγόρο φωτοαντίγραφο μαζί με επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

Υποστήριξη

Χρειάζεστε μετάφραση ή επικύρωση για το Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ που διαθέτετε; Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τόσο την επίσημη μετάφραση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών σας και την επικύρωση των ημεδαπών εγγράφων σας όσο και την υποβολή της αίτησής σας στο ΑΣΕΠ σε κάθε στάδιο. 

Διαβάστε περισσότερα: Ένας πλήρης οδηγός για την υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart