Επίσημες μεταφράσεις
επικυρωμένες από δικηγόρο

Μεταφράζουμε τα έγγραφά σου από τα ελληνικά προς τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και αντίστροφα. 

Γενικές κατηγορίες εγγράφων

Αναζήτησε το έγγραφό σου σε κάποια από τις παρακάτω γενικές κατηγορίες. Αν δεν βρεις αυτό που ψάχνεις επικοινώνησε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση του κόστους.

Πως λειτουργούν οι online νομικές μας υπηρεσίες

Σου εξηγούμε βήμα-βήμα πώς λειτουργεί η online υπηρεσία επίσημων μεταφράσεων, από την επιλογή του εγγράφου έως την παράδοση του μεταφρασμένου εντύπου σε σένα. 

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαδικασία της μετάφρασης, τους τρόπους αποστολής και το συνολικό κόστος. 

Πρόκειται ουσιαστικά για το ενιαίο φυσικό έγγραφο που αποτελείται
α) από μετάφραση που φέρει κατάλληλη σφραγίδα, υπογραφή και βεβαίωση ως προς την ακρίβειά της και τη γλωσσομάθεια του μεταφραστή και
β) από επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου που έχει επιδειχθεί στον συντάκτη του.

Το κύρος της πηγάζει ακριβώς από την ιδιότητα του συντάκτη της, ο οποίος είναι αρμόδιος κατά το νόμο να μεταφράζει έγγραφα από και προς την ελληνική γλώσσα, και φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια της μετάφρασής του.

Κάθε φορά που θέλετε να προσκομίσετε έγγραφα σε φορέα του οποίου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα του εγγράφου χρειάζεστε επίσημη μετάφραση. Σε αντίθεση με την επίσημη μετάφραση, η οποία προορίζεται να κατατεθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και για τη θωράκιση του κύρους της φέρει κατάλληλες σφραγίδες και βεβαιώσεις, η απλή μετάφραση αποβλέπει στην κατανόηση του κειμένου από τον ίδιο τον παραγγελέα και μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει τις γλώσσες.

Α. Δικηγόροι: Η κατοχύρωση του δικαιώματος εκπόνησης νομίμων μεταφράσεων από τους δικηγόρους προκύπτει κυρίως από το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ Ν. 4194/2013 του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με το οποίο στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται «η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».

Β. Η Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3566/2007 «Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Μεταφραστική Υπηρεσία, κύρια αρμοδιότητα της οποίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επίσημης μετάφρασης δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η επικύρωση της μετάφρασης αυτής». 

Γ. Οι Έμμισθες και Άμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, οι οποίες ασκούν στην περιφέρειά τους και καθήκοντα διοικητικής φύσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διενέργεια μεταφράσεων. 

Δ. Πτυχιούχοι του Μεταφραστικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου: Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις μεταφράσεις που διενεργούνται από τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22.3.2005 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/25.11.2005)

Ε. Συμβολαιογράφοι: Ανάμεσα στα καθήκοντα του συμβολαιογράφου περιλαμβάνεται και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ξενόγλωσσων εγγράφων, που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση πράξεων της αρμοδιότητάς τους (αρ.1 παρ.2 του Ν.2830/2000).

Προκειμένου το έγγραφό σας να γίνει αποδεκτό στην αλλοδαπή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1) Μετάφραση από αρμόδιο όργανο: Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, καθορίζεται ότι «η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη». Εφόσον λοιπόν το έγγραφό σας μεταφραστεί από αρμόδιο πρόσωπο, σύμφωνα με την κείμενη εγχώρια νομοθεσία, πρέπει να γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον στις χώρες της ΕΕ, όπου και έχει άμεση εφαρμογή ο Κανονισμός.

2) Κατάλληλη Επικύρωση: Το έγγραφό σας μπορεί να υπάγεται σε ειδικό καθεστώς και να μην απαιτεί κανενός είδους επικύρωση. Ενδέχεται ωστόσο να χρειάζεται νομιμοποίηση με τη μορφή είτε της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) είτε της Προξενικής Θεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, εάν η νομιμοποίηση δεν έχει προηγηθεί της μετάφρασης ή δεν έχει ακολουθήσει, αντίστοιχα, το έγγραφό σας θα απορριφθεί.

► Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να επικοινωνείτε με τις αρχές στις οποίες πρόκειται να καταθέσετε το έγγραφό σας καθώς ενδέχεται λόγω ειδικού καθεστώτος στη χώρα ή τρόπου λειτουργίας του φορέα, να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Η διαδικασία της επίσημης μετάφρασης είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία επικυρωμένων αντιγράφων και μια σειρά από βεβαιώσεις και σφραγίδες που πιστοποιούν την εγκυρότητα της μετάφρασης. Ειδικότερα:

1. Δημιουργία αντιγράφου & επικύρωσή του: Αφού παραλάβουμε το πρωτότυπο έγγραφο που μας έχετε αποστείλει με courier, αρχικά γίνεται έλεγχος της πρωτοτυπίας του και στη συνέχεια δημιουργούμε πιστό φωτοαντίγραφό του, διατηρώντας το πρωτότυπό σας άθικτο. Πάνω στο αντίγραφο αυτό τίθεται η δικηγορική σφραγίδα και υπογραφή, καθώς και η βεβαίωση ότι «το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που μας επιδείχθηκε» (εφεξής «επικυρωμένο αντίγραφο»).

2. Μετάφραση του εγγράφου: Διατηρώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη μορφή του αρχικού εγγράφου σας, ώστε να είναι εύκολη η αντιστοίχιση του περιεχομένου, δημιουργούμε τη μετάφρασή του.

3. Δημιουργία ενιαίου εγγράφου: Συρράπτουμε τη μετάφραση με το επικυρωμένο αντίγραφο, τοποθετώντας τη δικηγορική σφραγίδα στα σημεία ένωσης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο έγγραφο.

4. Βεβαίωση ακριβούς μετάφρασης: Στο τέλος της μετάφρασης, στο ενιαίο πλέον έγγραφο, τίθεται η σφραγίδα, υπογραφή και βεβαίωση της Δικηγόρου ότι «η παρούσα αποτελεί ακριβή μετάφραση του εγγράφου που επισυνάπτεται σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο»

5. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου: Στη συνέχεια το ενιαίο έγγραφο κατατίθεται στον εκάστοτε Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος είναι αρμόδιος να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής και τη γλωσσομάθεια του δικηγόρου-μέλους του που το υπογράφει. Ειδικότερα, τίθεται η ανωτέρω βεβαίωση, η σφραγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου, και η υπογραφή του Προέδρου του.

6. Έκδοση παραστατικού & αποστολή στον παραγγελέα: Τέλος, η επίσημη πλέον μετάφραση, μαζί με το άθικτο πρωτότυπο που μας έχει αποσταλεί, και το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αποστέλλονται άμεσα στον παραγγελέα.

*Σημείωση: Ο έλεγχος πρωτοτυπίας του εκάστοτε εγγράφου περιλαμβάνει μόνο τον έλεγχο των εξωτερικών χαρακτηριστικών πρωτοτυπίας που μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος άνθρωπος με τα εμπειρικά μέσα που διαθέτει, και δεν βεβαιώνει σε καμία περίπτωση ότι το έγγραφο είναι γνήσιο. Για τον λόγο αυτόν, το επικυρωμένο αντίγραφο που δημιουργούμε βεβαιώνει απλώς ότι αυτό προέρχεται από το «πρωτότυπο που μας επιδείχθηκε» χωρίς να πιστοποιεί αναγκαία την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα ή το έγκυρο αυτού.

Η επίσημη μετάφραση παραδίδεται πάντα ως φυσικό έγγραφο ενώ πέρα από την ταχυδρόμησή της υπάρχει η δυνατότητα και ηλεκτρονικής αποστολής της (email, fax). Αυτό, διότι ιδίως τα πανεπιστήμια συνηθίζουν να ζητούν αρχικά την επίσημη μετάφραση σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένο αντίγραφο), προκειμένου να εξετάσουν τα προσόντα του υποψηφίου, ενώ σε περίπτωση αποδοχής του ζητούν την ταχυδρομική αποστολή των φυσικών εγγράφων.
Φυσικά. Σας παρέχουμε έκπτωση που μπορεί να φτάσει το 30% της αναγραφόμενης τιμής, για κάθε επιπλέον έγγραφο που προσθέτετε (έκπτωση 5% για το δεύτερο έγγραφο, 10% για το τρίτο κ.ο.κ). Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα κατά τη διαδικασία της πληρωμής (checkout), ενώ εάν δεν πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας online, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα φροντίσουμε να εφαρμοστεί η ίδια έκπτωση.

Επισυνάψτε τα έγγραφά σας στη φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα «Επικοινωνία», ενημερώστε μας για τη γλώσσα προς την οποία θέλετε να τα μεταφράσουμε, και εμείς θα σας στείλουμε άμεσα μια δωρεάν εκτίμηση. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε τα σκαναρισμένα σας έγγραφα στο email contact@innlaw.gr.