Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η ιστοσελίδα https://www.innlaw.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα παροχής νομικών υπηρεσιών της δικηγόρου Μαρίας Δ. Μπάλκου, με Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας 130, ΑΦΜ 157707960, ΔΟΥ Φλώρινας, με δραστηριότητα την παροχή νομικών υπηρεσιών. Η έδρα της βρίσκεται στη Φλώρινα, στην οδό Αριστοτέλους 2Α, 53100.

1.2. Σκοπός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών, η επίσημη μετάφραση και επικύρωση εγγράφων και η λήψη Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και Προξενικής Επικύρωσης. Ταυτόχρονα, παρέχεται πληροφόρηση για νομικά θέματα και εξελίξεις, με έμφαση στα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού (μετοίκιση, πιστοποιητικά στη χώρα διαμονής, μεταφορά φορολογικής κατοικίας κ.α.)

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής, «ο Χρήστης»), καθώς και την επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της. Τα ισχύοντα για τους παρόντες Όρους ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιον από αυτούς οφείλει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα και να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτήν.  Οποιαδήποτε συναλλαγή ή/και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας συνεπάγεται για τον Χρήστη την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που διατυπώνονται εδώ.

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – Η δικηγόρος δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί εγγράφως τους παρόντες όρους και χωρίς αιτιολόγηση. Συνεπώς συνιστάται στον Χρήστη να ελέγχει ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών να αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους χρήσης (τελευταία επικαιροποίηση: 12.1.2021).  

2.3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

2.3.1.  Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα  με το Ελληνικό Δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς και κάθε, εν γένει, διαφορά, που ανακύπτει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή που αφορά τους παρόντες Όρους. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι τα Δικαστήρια της Φλώρινας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Δικηγόρου και του Χρήστη, και διέπεται από το παρόν.

2.3.2. Η ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζει το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Επιπλέον, η παράλειψη άσκηση, εκ μέρους της Δικηγόρου, δικαιώματος που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτησή της από αυτό.

2.3.3. Εφόσον, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, εντοπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα στο conact@innlaw.gr.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1. Η Δικηγόρος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόσφορη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενά και οι υπηρεσίες της θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα. Η Δικηγόρος δικαιούται επίσης να συντηρεί την ιστοσελίδα, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας της προσωρινά.

3.2. Η ίδια δικαιούται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τις προσφερόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσίες και πληροφορίες, καθώς και να διακόψει ή να αναστείλει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία της.

3.3. Η Δικηγόρος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Ενδεικτικά, η Δικηγόρος απαλλάσσεται της ευθύνης:

3.3.1. Για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα, καθ’ όσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου που προβλέπει ο νόμος.

3.3.2. Για τις συναλλαγές με την Ιστοσελίδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και PayPal. Ρητά διευκρινίζεται ότι θα ευθύνεται αντικειμενικά ο νόμιμος δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού PayPal, καθώς η Δικηγόρος δεν δύναται να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Συνεπώς, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική/χρεωστική κάρτα, δεσμεύεται ο νόμιμος δικαιούχος της, του οποίου η συγκατάθεση τεκμαίρεται αμάχητα.

3.3.3. Για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η Δικηγόρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας της. Ωστόσο, το περιεχόμενο της παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο και ο Χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική του ευθύνη.

3.3.4. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της.

3.3.5. Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα στην τερματική συσκευή του Χρήστη κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Φυσικά, το επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ελέγχεται επισταμένως με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Ωστόσο, είναι ευθύνη του Χρήστη να πραστατεύει την τερματική του συσκευή, με τη χρήση λογισμικού προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία,

3.3.6. Για την ενδεχόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας και χρήση της από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να την επισκέπτονται καθώς και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

3.3.7. Για κάθε τυχόν ζημία του Χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά, στα πλαίσια της περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του, δια πράξεων ή παραλείψεων.

3.4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση κληθεί να καταβάλει η Δικηγόρος λόγω παραβάσεως από τον Χρήστη της ιστοσελίδας των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από του παρόντες όρους, βαρύνουν τον εν λόγω Χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην Δικηγόρο άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια. Ο Χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Δικηγόρου και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

4.1. Ορθή υποβολή προσωπικών στοιχείων – Ο Χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή. Τα στοιχεία που θα κληθεί να υποβάλλει είναι το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση/έδρα του και ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και το e-mail του, ενώ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, εάν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή εάν επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

4.2. Τήρηση Νόμων – Ο Χρήστης δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, καθώς και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που βρίσκουν εφαρμογή στη χρήση της Ιστοσελίδας, και να ασκεί τα δικαιώματά του εντός των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Συνεπώς, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε στοιχείο της (μορφή, λειτουργίες, υπηρεσίες, περιεχόμενο, βάσεις δεδομένων) με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού  ή λογισμικού, και γενικότερα να προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να παρεμποδίσουν τη χρήση της από τρίτους. Στα ίδια πλαίσια, ο υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Δικηγόρου.

4.3. Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στο Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει, να αποστείλει, ή να μεταδώσει με άλλους τρόπους στην ιστοσελίδα οποιοδήποτε στοιχείο (λ.χ. οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα, εκτελέσιμο αρχείο), για το περιεχόμενό του ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων απαγορεύεται:

4.3.1.  Να είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό ή να εκφράζει οποιουδήποτε είδους διακρίσεις.

4.3.2. Να συνιστά με οποιοδήποτε τρόπο παρενόχληση τρίτων, ή να συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες

4.3.3. Να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, μεταξύ των οποίων οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ή εμπορικό μυστικό.

4.3.4. Να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) υπολογιστών.

4.3.5. Να μη συνοδεύεται από δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (λ.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

4.4. Συνέπειες – Η Δικηγόρος έχει το δικαίωμα να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση συμπεριφοράς αντίθετης προς τους παρόντες όρος, όπως, ενδεικτικά, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον, επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτή από παράνομες συμπεριφορές, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση οποιουδήποτε όρου.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1. Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δικηγόρου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο αφορά, ενδεικτικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ανακοινώσεις, κατοχυρωμένα ή μη.

5.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στον Χρήστη για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δικηγόρου, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Δικηγόρου.

5.3. Η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η Δικηγόρος επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πλέον των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

6.1. Η InnLaw αποτελεί σελίδα παροχής νομικών υπηρεσιών, επίσημων μεταφράσεων και υπηρεσίας λήψης Σφραγίδας της Χάγης και Προξενικής Επικύρωσης. Μόνο η παραγγελία και η πληρωμή των ως άνω υπηρεσιών γίνεται διαδικτυακά, καθώς ακολουθεί φυσική επεξεργασία και αποστολή των εγγράφων.

6.2. Ο Χρήστης επιλέγει την υπηρεσία που επιθυμεί, αποστέλλει ταχυδρομικώς ή ανεβάζει στην πλατφόρμα (ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που επιθυμεί) τα αναγκαία έγγραφα, και μετά την εξόφληση του προβλεπόμενου τιμήματος αρχίζει η διευθέτηση της υποθέσεώς του.

6.3. Για τη λεπτομερή παρακολούθηση της εξέλιξης της υποθέσεώς του, ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα, εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Τα προσωπικά δεδομένα που ο Χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα υπόκεινται στους όρους και τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου.

6.4. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αποτελούν συνάψεις σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο τόσο του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όσο και του Ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή). Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή προς τη Δικηγόρο. Ο Χρήστης ρητά συμφωνεί ότι η έναρξη παροχής των υπηρεσιών ξεκινά από αυτό το χρονικό σημείο.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

7.1. Κόστος Υπηρεσίας – Στην τιμή περιλαμβάνεται η αμοιβή της/του δικηγόρου που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των εγγράφων και ο ΦΠΑ 24%. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής υπολογίζονται τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής και λήψης των εγγράφων μεταξύ δικηγόρου και πελάτη – καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών στις περιπτώσεις της Apοstille και της Προξενικής Επικύρωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το κόστος αποστολής και τα δωρεάν μεταφορικά υπάρχουν στη σελίδα Αποστολή & Τρόποι Πληρωμής.

7.2. Τρόποι Πληρωμής – Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει με μετρητά ή μέσω POS, εφόσον παραλάβει τα έγγραφά του από το γραφείο μας, ενώ ειδικά για όλες τις παραδόσεις εντός Ελλάδος παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή, πληρώνοντας επιπλέον το κόστος της υπηρεσίας στον υπάλληλο της εταιρείας courier. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω PayPal ή με χρήση κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης κτλ.) τύπου Visa, Mastercard και Maestro μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας (i-bank e-commerce)

7.3. Στοιχεία Κάρτας – Μολονότι η διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου Extended Validation SSL Certificate και έχει λάβει ειδικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, οι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα και η PayPal. Τα στοιχεία της κάρτας (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και CV2/CVV) εισάγονται σε οθόνη η οποία ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της Δικηγόρου, η οποία δεν διατηρεί καμία πρόσβαση σε αυτά και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία.

7.4. Στοιχεία Συναλλαγής – Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, ποσό πληρωμής, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου – IP), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Δικηγόρος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη τράπεζα και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. O Χρήστης αποδέχεται και ρητά συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τόσο από τη Δικηγόρο όσο και από την Εθνική Τράπεζα κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

7.5. Αποδεικτικό Συναλλαγής – Με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει ηλεκτρονική απόδειξη ή να την αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή σε μορφή PDF.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

8.1. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέσα σε 5 ημερολογιακές μέρες από τη σύναψή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@innlaw.gr, όπου ο πελάτης ρητά δηλώνει την υπαναχώρηση από την σύμβαση.

8.2. Το τίμημα επιστρέφεται με κατάθεση των χρήματων στον τραπεζικό λογαριασμό του Χρήστη ή με πίστωση στον λογαριασμό PayPal, αφού αφαιρεθούν τα χρήματα για την εργασία που έγινε μέχρι την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και τα αντίστοιχα έξοδα στα οποία έχουν προβεί η Δικηγόρος και οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι.

8.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώνεται όταν το/τα έγγραφο/α παραδοθεί στη συνεργαζόμενη εταιρεία courier ή αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη. Δικαίωμα υπαναχώρησης υπάρχει μέχρι το χρονικό σημείο της αποστολής, όταν και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση και συνεπώς εάν αυτή γίνει μέσα στο διάστημα των 5 ημερών ο Χρήστης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η προετοιμασία των εγγράφων ξεκινά άμεσα με την καταβολή του τιμήματος και για τον λόγο αυτό συνίσταται η άμεση επικοινωνία.

9. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER)

9.1. Εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) της ιστοσελίδας, παρέχοντας σε αυτήν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η εγγραφή του αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της ιστοσελίδας χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών.

9.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της ιστοσελίδας  και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe/διαγραφή», ο οποίος βρίσκεται στο τέλος όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9.3. Η Δικηγόρος δεσμεύεται να μην προωθήσει τη διεύθυνση αυτή σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη και τα δικαιώματα αυτού κατά των ΓΚΠΔ σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

10. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

10.1. Μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήση, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

10.2. Η Δικηγόρος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «υπερσύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς. Ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του ευθύνη και καλείται να ελέγχει κάθε φορά προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies) των ιστοσελίδων που μέσω παρεχόμενων υπερσυνδέσμων επισκέπτεται.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1. Η Δικηγόρος δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων του Χρήστη και συνεπώς δεν θα τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεσή του σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός EE 2016/679, γνωστός ως ΓΚΠΔ – GDPR). Ο Χρήστης παρακαλείται να διαβάσει αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου και Μικροδεδομένων (Cookies).