Χορήγηση Επιδόματος Ανεργίας (Arbeitslosengeld) στην Αυστρία

Αρμόδια υπηρεσία τόσο για την εύρεση εργασίας όσο και για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας στην Αυστρία είναι το AMS (Arbeitsmarktservice Österreich), κάτι αντίστοιχο με τον δικό μας ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση λοιπόν που βρεθείτε χωρίς εργασία στην Αυστρία και πληροίτε κάποιες προϋποθέσεις μπορείτε να αιτηθείτε τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας (Arbeitslosengeld).

Στο άρθρο αυτό λοιπόν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω προϋποθέσεις, με τον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος, με τη διάρκεια χορήγησής του, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να το αιτηθείτε.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας;

Προκειμένου να λάβετε επίδομα ανεργίας θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόατος ανεργίας να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1) Να είστε δηλωμένοι ως άνεργοι στο AMS της περιοχής σας, και ταυτόχρονα αποδέχεστε τη μεσολάβηση που θα κάνει το ταμείο ανεργίας στην προσπάθειά του να σας βρει κάποια θέση εργασίας

–          Ειδική περίπτωση – Ανεργία μετά από παραίτηση: Σε περίπτωση που βγείτε σε ανεργία μετά από παραίτηση ή λόγω δική σας υπαιτιότητας, δεν θα λάβετε επίδομα ανεργίας τις πρώτες 4 εβδομάδες που έπονται του τερματισμού της εργασίας σας (Sperrfrist). Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που υπαγόρευσαν την παραίτησή σας (λ.χ. ανάληψη άλλης εργασίας ή επιτακτικοί λόγοι υγείας), αυτοί εξετάζονται από το AMS, το οποίο αποφαίνεται σχετικά με την εφαρμογή ή όχι της Sperrfrist. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εκ μέρους του εργοδότη ή σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με αμοιβαία συνέναιση.
–          Επίδομα ανεργίας σε Αυτοαπασχολούμενους: Κατά κανόνα, επίδομα ανεργίας χορηγείται σε όσους ασπασχολούνταν με ασφάλιση ανεργίας σε κάποιον εργοδότη. Υπό προϋποθέσεις, ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί επίδομα ανεργίας και σε αυτοαπασχολούμενους (Selbstständiger).

2) Να είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα.

Σε περίπτωση που έχετε υποχρέωση φροντίδας παιδιού κάτω των 10 ετών ή παιδιού με αναπηρία και δεν υπάρχει κατάλληλη φροντίδα που να σας επιτρέπει να απασχολείστε τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως, τότε αρκεί να είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε εργασία τουλάχιστον 16 ωρών την εβδομάδα.

3) Να έχετε εργαστεί με ασφάλιση ανεργίας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (Anwartschaft).

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

ΗλικίαΑίτηση επιδόματοςΧρονικό διάστημα εργασίας
άνω των 251η φορά 52 εβδομάδες εντός της τελευταίας 2ετίας
κάτω των 251η φορά 26 εβδομάδες εντός του τελευταίου έτους
χωρίς όριο2η ή επόμενη φορά28 εβδομάδες εντός του τελευταίου έτους

4) Να μην έχει εξαντληθεί η περίοδος χορήγησης επιδόματος

(δείτε παρακάτω)

Πώς υπολογίζεται το επίδομα ανεργίας;

Το επίδομα ανεργίας αποτελείται από ένα βασικό ποσό (Grundbetrag) και, κατά περίπτωση, από ένα συμπληρωματικό ποσό (Ergänzungsbetrag) και από τυχόν προσαύξηση λόγω οικογένειας (Familienzuschlag). Ειδικότερα:

Βασικό ποσό (Grundbetrag)

Κάθε εργοδότης οφείλει να υποβάλλει στον Κεντρικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης τη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών (Beitragsgrundlage) για όλους τους εργαζομένους του. Αυτή τη δηλωθείσα βάση υπολογισμού, έχει το δικαίωμα να τη διορθώσει εντός ενός έτους, περίοδος που ονομάζεται «Περίοδος Διόρθωσης» (Berichtigungsfrist).
Το βασικό ποσό του ημερήσιου επιδόματος ανεργίας αντιστοιχεί στο 55% του ημερήσιου καθαρού εισοδήματος του αιτούντος. Αυτό, από 1.7.2020, υπολογίζεται βάσει του εισοδήματος της περιόδου 12 μηνών που προηγείται της περιόδου διόρθωσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ο αιτών υποβάλλει αίτηση για επίδομα ανεργίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο υπολογίζεται βάσει των μηνιαίων εισφορών των 12 μηνών που προηγούνται της περιόδου διόρθωσης.

Καθώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η περίοδος διόρθωσης διαρκεί από 1Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021, ως βάση υπολογισμού θα ληφθεί το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2020. Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος ανεργίας αντιστοιχεί στο 55% του ημερήσιου καθαρού εισοδήματος του αιτούντος το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2020.

Υποβολή Αίτησης23 Σεπτεμβρίου 2021
Περίοδος Διόρθωσης1 Σεπτεμβρίου 2020 – 31 Αυγούστου 2021
Περίοδος Υπολογισμού1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Αυγούστου 2020

Προσαύξηση λόγω οικογένειας (Familienzuschlag)

Τέλος, στους αιτούντες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών συγκεκριμένων συγγενών χορηγείται επιπλέον προσαύξηση ύψους 0,97€ ημερησίως για κάθε δικαιούμενο πρόσωπο. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα τέκνα, τα οποία δικαιούνται Οικογενειακό Επίδομα (Familienbeihilfe), και οι σύζυγοι/σύντροφοι, οι οποίοι έχουν πολύ μικρό ή καθόλου εισόδημα.

Συμπληρωματικό ποσό (Ergänzungsbetrag)

Εάν το βασικό ποσό είναι χαμηλότερο από το εκάστοτε αντισταθμιστικό επίδομα (Ausgleichszulagen-Richtsatz), το οποίο για το 2021 ανέρχεται σε 1.000,48€, ο αιτών λαμβάνει ένα επιπλέον ποσό.

Όσον αφορά τα ανώτατα όρια του επιδόματος, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
–          Εάν ο αιτών δεν δικαιούται προσαύξηση λόγω οικογένειας, το επίδομα ανεργίας, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού ποσού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του ημερήσιου καθαρού εισοδήματος
–          Εάν ο αιτών δικαιούται προσαύξηση λόγω οικογένειας, το επίδομα ανεργίας, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού ποσού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ημερήσιου καθαρού εισοδήματος

Σημείωση: Ο υπολογισμός του ποσού ανεργίας είναι μια σύνθετη διαδικασία, και ως εκ τούτου ο ακριβής υπολογισμός του ποσού γίνεται από τον αρμόδιο οργανισμό (AMS).

Για πόσο καιρό χορηγείται το επίδομα ανεργίας;

Εφόσον ο αιτών πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, μπορεί καταρχήν να λάβει επίδομα ανεργίας για 20 εβδομάδες. Ωστόσο, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις ως εξής:

Όριο ΗλικίαςΠροϋποθέσειςΔιάρκεια Επιδόματος
κανένααπασχόληση 156 εβδομάδων (3 ετών) με ασφάλιση ανεργίας30 εβδομάδες
από 40 ετώναπασχόληση 321 εβδομάδων (6 ετών) με ασφάλιση ανεργίας εντός της τελευταίας 10ετίας39 εβδομάδες
από 50 ετώναπασχόληση 468 εβδομάδων (9 ετών) με ασφάλιση ανεργίας εντός της τελευταίας 15ετίας52 εβδομάδες
κανέναολοκλήρωση προγράμματος επαγγελματικής αποκατάστασης από το νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης78 εβδομάδες
κανέναπαρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης ενός ιδρύματος εργασίας3 ή 4 χρόνια

Μετά τη λήξη της περιόδου χορήγησης επιδόματος ανεργίας, υπάρχει η δυνατότητα λήψης επείγουσας βοήθειας (Notstandshilfe) εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ποιά είναι η διαδικασία αίτησης του επιδόματος ανεργίας;

Προθεσμία υποβολής

Θα πρέπει να δηλώσετε την ανεργία, και συνακόλουθα να υποβάλετε αίτηση για επίδομα ανεργίας, το αργότερο την 1η ημέρα της ανεργίας σας, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορείτε να την υποβάλετε και την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η έγκαιρη κοινοποίηση της ανεργίας σας στο AMS όχι μόνο διασφαλίζει ότι το επίδομα ανεργίας θα σας δοθεί νωρίτερα αλλά μπορεί επίσης να αποτρέψει κενά στη σύνταξη και την ασφάλιση υγείας σας.

Τρόπος Υποβολής

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπου: είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα του AMS της περιοχής σας είτε ηλεκτρονικά μέσω του eAMS λογαριασμού σας. Ειδικότερα:

α) Αυτοπρόσωπη υποβολή:
Επισκεφθείτε το κατάστημα του AMS της περιοχής σας και υποβάλετε αίτηση για επίδομα ανεργίας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο που θα σας δοθεί εκεί. Στο βίντεο που ακολουθεί δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου (στα γερμανικά).

β) Ηλεκτρονική υποβολή:
Την αίτησή σας μπορείτε να την υποβάλετε επίσης ηλεκτρονικά μέσω του eAMS-Konto. Εάν δεν διαθέτετε ακόμα κωδικούς πρόσβασης μπορείτε να αιτηθείτε στην ίδια σελίδα την έκδοσή τους επιλέγοντας «Sie haben noch kein eAMS-Konto? Fordern Sie hier die Zugangsdaten für Ihr persönliches eAMS-Konto».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συνήθως πρέπει να επισκεφθείτε το αρμόδιο κατάστημα AMS εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να επικονωνήσετε με το AMS για την ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (στα γερμανικά)

Καταβολή του επιδόματος

Μετά την εξέταση της αίτησής σας, θα σας αποσταλεί ειδοποίηση που θα αναφέρει την έναρξη και λήξη του επιδόματος ανεργίας, το ποσό που δικαιούστε ημερησίως καθώς και τους όρους που θα πρέπει να τηρείτε καθ΄όλη τη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος.
 
Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται μηνιαίως καθυστερημένα, περίπου στις 8 του επόμενου μήνα, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό (συνίσταται από το AMS) είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση του σπιτιού σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart