Βοήθημα για Κατάσταση Ανάγκης (Notstandshilfe) στην Αυστρία

Το AMS (Arbeitsmarktservice Österreich), ως αρμόδιος οργανισμός για την εύρεση εργασίας και την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ανέργους, παρέχει μια σειρά επιδομάτων, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας (Arbeitslosengeld) και το βοήθημα για κατάσταση ανάγκης (Notstandshilfe). Και ενώ το επίδομα ανεργίας χορηγείται σε όσους βγαίνουν σε ανεργία και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το βοήθημα για κατάσταση ανάγκης χορηγείται σε όσους έχουν ήδη λάβει επίδομα ανεργίας αλλά δεν το δικαιούνται πλέον γιατί έχει εξαντληθεί η περίοδος χορήγησής του.

Στο άρθρο αυτό λοιπόν θα σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω βοηθήματος, τον τρόπο υπολογισμού του, τη διάρκεια χορήγησής του, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να το αιτηθείτε.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης του Notstandshilfe;

Προκειμένου να λάβετε το βοήθημα για κατάσταση ανάγκης θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος χορήγησής του να πληροίτε σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

1) Είστε άνεργοι

Είστε δηλωμένοι ως άνεργοι στο AMS της περιοχής σας, πρόθυμοι και ικανοί να εργαστείτε, και ταυτόχρονα αποδέχεστε τη μεσολάβηση που θα κάνει το ταμείο ανεργίας στην προσπάθειά του να σας βρει κάποια θέση εργασίας

2) Είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα

Σε περίπτωση που έχετε υποχρέωση φροντίδας παιδιού κάτω των 10 ετών ή παιδιού με αναπηρία και δεν υπάρχει κατάλληλη φροντίδα που να σας επιτρέπει να απασχολείστε τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως, τότε αρκεί να είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε εργασία τουλάχιστον 16 ωρών την εβδομάδα.

3) Βρίσκεστε σε κατάσταση ανάγκης (Notlage)

Βάσει νόμου, ένα πρόσωπο βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης κατά τη διάρκεια της ανεργίας, όταν το τρέχον εισόδημά του δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών βιοτικών του αναγκών. Κατά την εκτίμηση της ύπαρξης της κατάστασης ανάγκης, εξετάζεται αποκλειστικά το εισόδημα του αιτούντος ενώ η οικονομική κατάσταση των συγγενών ή του/της συντρόφου δεν λαμβάνονται υπόψη

4) Δεν δικαιούστε πλέον επίδομα ανεργίας

Αυτό συμβαίνει όταν έχει εξαντληθεί η περίοδος χορήγησης του  επιδόματός σας, η οποία καταρχήν διαρκεί 20 εβδομάδες. Ωστόσο, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις ως εξής:

Όριο ηλικίαςΠροϋποθέσειςΔιάρκεια Επιδόματος
κανένααπασχόληση 156 εβδομάδων (3 ετών) με ασφάλιση ανεργίας30 εβδομάδες
από 40 ετώναπασχόληση 321 εβδομάδων (6 ετών) με ασφάλιση ανεργίας εντός της τελευταίας 10ετίας39 εβδομάδες
από 50 ετώναπασχόληση 468 εβδομάδων (9 ετών) με ασφάλιση ανεργίας εντός της τελευταίας 15ετίας52 εβδομάδες
κανέναολοκλήρωση προγράμματος επαγγελματικής αποκατάστασης από το νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης78 εβδομάδες
κανέναπαρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης ενός ιδρύματος εργασίας3 ή 4 χρόνια

5) Υποβάλλετε εμπρόθεσμα την αίτηση

Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας το αργότερο 5 χρόνια μετά τη λήξη της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας

Πώς υπολογίζεται το ύψος του Notstandshilfe;

Ο υπολογισμός του Notstandshilfe είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη το ποσό του επιδόματος ανεργίας (Arbeitslosengeld), το χρονικό διάστημα χορήγησής του, και το εισόδημα του αιτούντος. Ειδικότερα:

Επίδομα Ανεργίας (Arbeitslosengeld)

Κατ’αρχάς, το ύψος του Notstandshilfe εξαρτάται από το βασικό ποσό (Grundbetrag) του επιδόματος ανεργίας και γίνεται η εξής διάκριση:

  • εάν το βασικό ποσό του επιδόματος ανεργίας ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των αντισταθμιστικών επιδομάτων (Ausgleichszulagen-Richtsatz, 1.000,48€ για το 2021) το Notstandshilfe αντιστοιχεί στο 92 % του επιδόματος ανεργίας
  • εάν το βασικό ποσό του επιδόματος ανεργίας ήταν όσο το ποσοστό των αντισταθμιστικών επιδομάτων  το Notstandshilfe αντιστοιχεί στο 95 % του επιδόματος ανεργίας. Εάν έχετε λάβει ένα συμπληρωματικό ποσό (Ergänzungsbetrag) στο επίδομα ανεργίας, το 95% αυτού θα ληφθεί επίσης υπόψη κατά τον υπολογισμό του Notstandshilfe.

Εκτός από το Notstandshilfe, μπορεί να λάβετε και προσαύξηση λόγω οικογένειας (Familienzuschlag) εάν πρέπει να φροντίσετε συγκεκριμένα άτομα.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τον υπολογισμό του βασικού ποσού του επιδόματος ανεργίας (Grundbetrag des Arbeitslosengeldes), του συμπληρωματικού ποσού (Ergänzungsbetrag) και της προσαύξησης λόγω οικογένειας (Familienzuschlag).

Χρονικό διάστημα χορήγησης του επιδόματος ανεργίας

Το ποσό του βοηθήματος Notstandshilfe εξαρτάται επιπλέον από το χρονικό διάστημα που λαμβάνατε το επίδομα ανεργίας (Arbeitslosengeld) πριν από τη χορήγηση του βοηθήματος. Και αυτό γιατί 6 μήνες μετά τη χορήγηση του βοηθήματος Notstandshilfe, αυτό περιορίζεται σε ένα ορισμένο ανώτατο όριο (Deckelung) ανάλογα με τη διάρκεια του Arbeitslosengeld. Ειδικότερα:

Διάρκεια ArbeitslosengeldΑνώτατο όριο Notstandshilfeσε συνάρτηση με:
20 εβδομάδες33,35€/ημέρα (για το 2021)Ausgleichszulagen-Richtsatz
30 εβδομάδες 38,90€/ημέρα (για το 2021)Existenzminimum
39 ή 52 εβδομάδες δεν περιορίζεται

Εισόδημα του αιτούντος (Einkommen)

Τέλος, κατά τον υπολογισμό του Notstandshilfe λαμβάνεται επίσης υπόψη και το εισόδημα του αιτούντος από άλλες πηγές όπως λ.χ. από εισοδήματα από εκμίσθωση. Για τον λόγο αυτό, κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση θα πρέπει να δηλώνεται στο AMS καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του βοηθήματος.
Σημειώνεται ότι εξετάζεται αποκλειστικά το εισόδημα του αιτούντος και δεν συνυπολογίζεται το εισόδημα των συγγενών του, ενώ από 1 Ιουλίου 2018 δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε το εισόδημα του συντρόφου/συζύγου.

Για πόσο καιρό χορηγείται το βοήθημα;

Απεριόριστα. Το βοήθημα για κατάσταση ανάγκης μπορείτε να το λαμβάνετε για όσο διάστημα συνεχίζετε να πληροίτε τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Αρχικά θα σας χορηγηθεί για ένα διάστημα 52 εβδομάδων, εφόσον όμως εξακολουθείτε, κατά τα ανωτέρω, να βρίσκεστε σε κατάσταση ανάγκης, πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση.

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης του βοηθήματος;

Προθεσμία υποβολής

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση Notstandshilfe, το αργότερο 5 χρόνια μετά τη λήξη της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Συνίσταται η υποβολή της αίτησης να γίνεται πριν από τη λήξη της περιόδου χορήγησης του επιδόματος ανεργίας ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν θα χάσετε ημέρες παροχών.

Τρόπος Υποβολής

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπου: είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα του AMS της περιοχής σας είτε ηλεκτρονικά μέσω του eAMS λογαριασμού σας. Ειδικότερα:

α) Αυτοπρόσωπη υποβολή:
Επισκεφθείτε το κατάστημα του AMS της περιοχής σας και υποβάλετε αίτηση για βοήθημα Notstandshilfe, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο που θα σας δοθεί εκεί. Στο βίντεο που ακολουθεί δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου (στα γερμανικά).

β) Ηλεκτρονική υποβολή:
Την αίτησή σας μπορείτε να την υποβάλετε επίσης ηλεκτρονικά μέσω του eAMS-Konto. Εάν δεν διαθέτετε ακόμα κωδικούς πρόσβασης μπορείτε να αιτηθείτε στην ίδια σελίδα την έκδοσή τους επιλέγοντας «Sie haben noch kein eAMS-Konto? Fordern Sie hier die Zugangsdaten für Ihr persönliches eAMS-Konto».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συνήθως πρέπει να επισκεφθείτε το αρμόδιο κατάστημα AMS εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να επικονωνήσετε με το AMS για την ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (στα γερμανικά)

Καταβολή του βοηθήματος

Μετά την εξέταση της αίτησής σας, θα σας αποσταλεί ειδοποίηση που θα αναφέρει την έναρξη και λήξη του βοηθήματος, το ποσό που δικαιούστε ημερησίως καθώς και τους όρους που θα πρέπει να τηρείτε καθ΄όλη τη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος.
 
Το βοήθημα καταβάλλεται μηνιαίως καθυστερημένα, περίπου στις 8 του επόμενου μήνα, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό (συνίσταται από το AMS) είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση του σπιτιού σας.

2 thoughts on “Βοήθημα για Κατάσταση Ανάγκης (Notstandshilfe) στην Αυστρία

  1. Ο/Η Elmira Papachristou λέει:

    Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ήταν χρήσιμο.

    1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

      Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart