Σφραγίδα της Χάγης (Apostille): Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Η βεβαίωση της γνησιότητας ενός εγγράφου παρέχει νομική ασφάλεια, η ύπαρξη της οποίας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική όταν ένα έγγραφο κατατίθεται σε χώρα διαφορετική από αυτήν της έκδοσής του. Η βεβαίωση της γνησιότητας αυτής γίνεται κατ’ αρχήν με την Προξενική Θεώρηση (Κανόνας), εκτός και αν τα εμπλεκόμενα κράτη είτε έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (Εξαίρεση), είτε έχουν συνάψει διμερή συμφωνία ή έχουν προσχωρήσει σε πολυμερή σύμβαση (Ειδικό Καθεστώς).

Τί είναι η Σφραγίδα της Χάγης:

Η Σύμβαση της Χάγης υπεγράφη για πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου 1961 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον  Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984). Με την κύρωσή της, καταργήθηκε η υποχρέωση προξενικής θεώρησης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο το κράτος έκδοσης του εγγράφου όσο και το κράτος στο οποίο θα προσκομισθεί έχουν προσχωρήσει σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή αρκεί το έγγραφο να φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης, άλλως γνωστή ως Apostille, η οποία, όπως και η Προξενική Θεώρηση, βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο.

Οι προϋποθέσεις χορήγησής της

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Apostille είναι να έχουν προσχωρήσει και οι δύο ενδιαφερόμενες χώρες στη Σύμβαση της Χάγης (χωρίς να έχουν προβάλει μεταξύ τους αντιρρήσεις) και να πρόκειται για έγγραφα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Αναλυτικότερα:

1) Συμβαλλόμενες χώρες

Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Επισημείωσης για τη Σφραγίδα της Χάγης, τόσο η χώρα έκδοσης του προς κατάθεση εγγράφου όσο και η χώρα προορισμού του. Η Ελλάδα κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984).

Εξαίρεση: Προβολή Αντιρρήσεων

Οποιοδήποτε κράτος μπορεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση αλλά η προσχώρησή του ισχύει μόνο στις σχέσεις μεταξύ του κράτους που προσχώρησε και των συμβαλλόμενων κρατών που δεν έχουν προβάλει αντιρρήσεις (αρ.12). Συνεπώς, εάν δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τα έγγραφα που διακινούνται μεταξύ των εν λόγω χωρών, τότε απαιτείται η Προξενική Θεώρησή τους.
Τα Κράτη µέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή τους και συνεπώς η Σύµβαση της Χάγης δεν ισχύει μεταξύ της χώρας µας και αυτών των κρατών, είναι τα εξής : ΠΕΡΟΥ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ. (τελευταία ενημέρωση 08.03.2018 – Δ. ΟΡΓ. Δ 1037863 ΕΞ 2018)

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κατάλογο των συμβαλλόμενων χωρών.

2) Προβλεπόμενα έγγραφα

Η Σύμβαση εφαρμόζεται καταρχήν στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους. Ως δημόσια έγγραφα, κατά την έννοια της Σύμβασης (αρ.1 παρ.2), θεωρούνται τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, τα διοικητικά και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Ωστόσο, και ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να θεωρηθούν δημόσια, εάν προηγουμένως η αρμόδια δημόσια αρχή βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο (αρ.11 παρ.1 του Ν.2690/1999 και αρ.16 παρ.3 του Ν.3345/2005). Ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται ενδεικτικά τα ιδιωτικά συμφωνητικά, τα έγγραφα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τα έγγραφα εταιρειών. 

Εξαιρούμενα Έγγραφα

Σύμφωνα με το αρ.1 παρ.3 της Σύμβασης, αυτή δεν εφαρμόζεται στα εξής έγγραφα:

 • στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες : Τα εν λόγω έγγραφα ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των Διπλωματικών ή Προξενικών Πρακτόρων, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο το 1948». Εάν η χώρα έκδοσης του εγγράφου ή προορισμού του δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, τότε τα έγγραφα αυτά χρειάζονται Προξενική Θεώρηση.
 • στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη: Εφόσον δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών, θα ακολουθηθεί η οδός της Προξενικής Θεώρησης.

Η διαδικασία

Με τη Σύμβαση της Χάγης απλοποιήθηκε για τις χώρες-μέλη της η γραφειοκρατική διαδικασία που συνεπάγεται η Προξενική Θεώρηση, καθώς η επικύρωση των εγγράφων γίνεται από μία και όχι δύο αρχές. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1) Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές

Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης σε ελληνικά έγγραφα αρμόδιες είναι, ανάλογα με τον φορέα έκδοσης του εγγράφου, οι ακόλουθες αρχές:

 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: για τα δημόσια διοικητικά έγγραφα (έγγραφα των ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 1ου βαθμού, ληξιαρχείων, δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών νομού που δεν περιέχονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας)
 • Περιφέρειες: για τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας
 • Πρωτοδικεία: για τα δικαστικής φύσης έγγραφα

Για την ανεύρεση των αρμοδίων οργάνων κάθε κράτους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, για την επίθεση της σφραγίδας apostille δείτε εδω.

2) Προσκόμιση πρωτοτύπου

Η επισημείωση πρέπει να τίθεται στο πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ή σε ακριβές αντίγραφο της εκδούσας και μόνο αρχής το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να επισημειωθεί ακριβές φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου επικυρωμένο από δικηγόρο, Κ.Ε.Π. ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή.

3) Επίθεση της Apostille

Η καθαυτή επισημείωση, η οποία τίθεται στο τέλος του εγγράφου ή σε πρόσθεμα, είναι μια σφραγίδα ή έντυπη φόρμα, που αποτελείται από δέκα αριθμημένα πεδία, γραμμένα στην επίσημη γλώσσα του τόπου της εκδούσας αρχής ή/και σε μια αναγνωρίσιμη γλώσσα (π.χ. αγγλικά ή γαλλικά). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο τίτλος «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» να αναγράφεται στην κορυφή  στη γαλλική γλώσσα.

4) Επίσημη μετάφραση

Η επίσημη μετάφραση του εγγράφου ακολουθεί τη λήψη της Apostille, καθώς ενδέχεται να χρειάζεται και η ίδια μετάφραση.  

Η διάρκεια ισχύος της

Καθώς η Σφραγίδα της Χάγης έχει μόνο ημερομηνία έκδοσης και όχι ημερομηνία λήξης, θα πρέπει θεωρητικά να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε στιγμή και αν την προσκομίσετε. Στην πράξη, ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητηθεί Apostille η οποία να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 ή 6 μήνες, με πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αυτές του Ποινικού Μητρώου και του Πιστοποιητικού περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι απαιτείται πρόσφατη Apostille επειδή η κατάσταση που βεβαιώνουν τα εν λόγω πιστοποιητικά δύναται να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη.

Από την άλλη, τέτοια απαίτηση δεν είναι λογικό να υπάρχει για έγγραφα όπως οι πανεπιστημιακοί τίτλοι ή το πιστοποιητικό γέννησης και συνεπώς θα πρέπει η Apostille που αυτά φέρουν να γίνεται αποδεκτή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Αν ωστόσο σας ζητηθεί και σε αυτήν την περίπτωση πρόσφατη Apostille, η συμβουλή μας είναι να αιτηθείτε μια νέα, καθώς η εκάστοτε υπηρεσία δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της παρά τις όποιες επισημάνσεις σας.

APOSTILLE, ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση του είδους της νομιμοποίησης που χρειάζεται το έγγραφό μας για την κατάθεσή του σε κράτος διαφορετικό από αυτό της έκδοσής του, ελέγχουμε αρχικά εάν υπάγεται σε ειδικό καθεστώς. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, εξετάζουμε στη συνέχεια μήπως εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης, οπότε θα χρειαστεί Apostille. Εάν δεν εντάσσεται ούτε εδώ, σύμφωνα με τα όσα έχουν εκτεθεί ανωτέρω, καταλήγουμε στην Προξενική του Θεώρηση. Σχηματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι: Ειδικό Καθεστώς > Apostille > Προξενική Θεώρηση

38 thoughts on “Σφραγίδα της Χάγης (Apostille): Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

 1. Ο/Η Konstantina λέει:

  Καλησπέρα σας.
  Θέλω να κάνω αιτήσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε χώρες της Ευρώπης, όπως Ολλανδία, Σουηδία, Δανία αλλά και Αγγλία.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν χρειάζεται να βάλω σφραγίδα Apostille στο πτυχίο μου (από το ΕΜΠ) το οποίο έχει εκδοθεί στα ελληνικά, πριν το μεταφράσω, για να μπορέσω να κάνω αιτήσεις. Οι οδηγίες από τα πανεπιστήμια δεν διευκρινίζουν κάτι σχετικό, κι ενώ έχω ακούσει ότι παλαιότερα γινόταν, δεν γνωρίζω εάν ισχύει ακόμη.
  Σας ευχαριστώ πολύ.

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλησπέρα,

   ναι, απευθυνθείτε στην αρμόδια διεύθυνση για τη χορήγησή της. Ακόμα και αν δε σας ζητήσουν Σφραγίδα στη φάση των αιτήσεων, πιθανότατα κάποια στιγμή στο μέλλον θα σας χρειαστεί και θα πρέπει να μεταφράσετε το πτυχίο σας από την αρχή μαζί με τη Σφραγίδα, καθώς η λήψη της Apostille προηγείται της μετάφρασης.

   Καλή επιτυχία!

   1. Ο/Η Konstantina λέει:

    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!

 2. Ο/Η Konstantinos λέει:

  Exw 2 paidia ektos gamou genhmena sthn Germania. Anagnwrismena k poistopoitika genisews me apostile ta proskomisa sthn perifereia metafrasmena epikeirwmena ola k me apostile….k den ta dexontai gia na paroune thn elinikh ithageneia.

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Πέρα από τα πιστοποιητικά γεννήσεως πρέπει να προσκομίσετε και πράξη αναγνώρισης και η διαδικασία αφορά το Ειδικό Ληξιαρχείο.
   Εάν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες.

 3. Ο/Η Ευαγγελια λέει:

  Καλησπέρα σας!θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ληξιαρχική πράξη γέννησης από Γερμανία χρειάζεται σφραγίδα της Χάγης για να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα για άσυλο?

 4. Ο/Η ΝΑΤΑΣΑ ΖΩΤΟΥ λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Είμαι δικηγόρος, και η Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού (για έκδοση Α.Φ.Μ.) μου ζητάει επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου (εκδόσεως των Η.Π.Α.) της πελάτισσάς μου, η οποία είναι μόνιμος κάτοικος των Η.Π.Α.
  Η πελάτισσά μου, μου ΄έστειλε έγχρωμο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου της, με βεβαίωση ακριβούς αντιγράφου από Ελληνίδα συμβολαιογράφο η οποία έθεσε την σφραγίδα της στην οποία σφραγίδα αναγράφεται το όνομά της, η έδρα της και γενικά τα στοιχεία της όλα στα αγγλικά καθώς και Σφραγίδα συμβολαιογράφου σε ανάγλυφο φύλλο από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Αρκεί αυτή η επικύρωση? θέλει και apostille?

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλησπέρα,
   το αντίγραφο αυτή τη στιγμή φέρει βεβαίωση ακριβούς αντιγράφου από Ελληνίδα συμβολαιογράφο εγγεγραμμένη σε Σ.Σ.των ΗΠΑ; Και το αντίγραφο αυτό περιλαμβάνει τη σφραγίδα της σε ανάγλυφο φύλλο;
   Θα σας πρότεινα να επικοινωνήσετε με την εφορία να τους ρωτήσετε εάν θέλουν Apostille. Αν αφορούσε π.χ. πτυχίο θα σας έλεγα ότι θέλει σίγουρα αλλά στην περίπτωση των διαβατηρίων που είναι δημόσια έγγραφα, εναπόκειται στην εκάστοτε υπηρεσία το εάν θα εφαρμόσει το αρ.1 παρ.2 β’ του Ν.4250/2014.

 5. Ο/Η Μαρία Παπαδοπούλου λέει:

  Καλησπέρα,

  Πρέπει να προσκομιστεί σε δημόσια αρχή της Ρωσίας ακριβές αντίγραφο ελληνικού διπλώματος οδήγησης με τη Σφραγίδα της Χάγης και κατόπιν να γίνει μετάφραση αυτού από τα ελληνικά στα ρώσικα. Ακριβή αντίγραφα από δικηγόρο δεν είναι δεκτικά όπως έχω ενημερωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να τεθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε επίσημη μετάφραση του αντιγράφου από δικηγόρο; Ευχαριστώ πολύ.

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλησπέρα σας,
   η σφραγίδα προηγείται της μετάφρασης, επομένως θα σας πρότεινα να πάτε στο ΚΕΠ της περιοχής σας, να ζητήσετε να σας κάνουν ακριβές αντίγραφο του διπλώματός σας και να σας παραπέμψουν στην αρμόδια υπηρεσία για τη Σφραγίδα της Χάγης. Στη συνέχεια ο/η δικηγόρος θα μεταφράσει το έγγραφο στα ρωσικά μαζί με τη σφραγίδα της Χάγης. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα ΚΕΠ να ρωτήσετε αν είναι αυτοί αρμόδιοι γιατί ενδέχεται να σας παραπέμψουν στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών κλπ.
   Η Σφραγίδα της Χάγης όμως μπαίνει για να βεβαιώσει ότι είναι ακριβές αντίγραφο, δεν μπορεί να βεβαιώσει τη μετάφραση του δικηγόρου.

 6. Ο/Η Ράνια λέει:

  Γεια σας. Έχω στείλει στο Iσπανικό υπουργείο δικαιοσύνης έγγραφα για έκδοση ισπανικού ποινικού μητρώου. Αυτά είναι: βεβαίωση της ελληνικής αστυνομίας περί γνησιότητας και εγκυρότητας του διαβατηρίου, συνοδευόμενη από την σφραγίδα της Χάγης και φωτοτυπία του διαβατηρίου. Τώρα, μου λένε ότι η φωτοτυπία του διαβατηρίου πρέπει να είναι επικυρωμένη είτε από την Ισπανική πρεσβεία είτε από συμβολαιογράφο και στη συνέχεια να μπει σε αυτή την επικυρωμένη βεβαίωση , η σφραγίδα της Χάγης. Πώς μπορεί ένας συμβολαιογράφος να επικυρώσει φωτοτυπία διαβατηρίου και πώς στη συνέχεια θα μπει η Σφραγίδα της Χάγης σε αυτή την επικυρωμένη φωτοτυπία? Τι πρέπει να τους απαντήσω και τι πρέπει να κάνω?

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλημέρα,
   αυτό που χρειάζονται είναι ακριβές αντίγραφο (copia compulsada) του διαβατηρίου σας με Σφραγίδα της Χάγης. Συνεπώς, μετά την έκδοση του ακριβούς αντιγράφου από συμβολαιογράφο, θα μεταβείτε στο Ειρηνοδικείο όπου υπάγεται και θα ζητήσετε να θέσουν τη Σφραγίδα της Χάγης στο αντίγραφο αυτό.
   Ο/η συμβολαιογράφος λοιπόν βεβαιώνει ότι το αντίγραφο είναι “ακριβές, από το πρωτότυπο”, και το Ειρηνοδικείο βεβαιώνει με τη Σφραγίδα της Χάγης τη γνησιότητα της υπογραφής του/της συμβολαιογράφου και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε.

   1. Ο/Η Ράνια λέει:

    Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μίλησα με 2 συμβολαιογράφους και μου είπαν ότι δεν κάνουν αυτή την διαδικασία. Επίσης μου είπαν ότι η σφραγίδα του ακριβούς αντιγράφου μπορεί να μπει μόνο από την αστυνομία, αλλά η αστυνομία μου είπε ότι ναι μεν κάνει ακριβές αντίγραφο, αλλά δεν κάνει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτού που εξέδωσε το ακριβές αντίγραφο. (δηλαδή του αστυνομικού). Όπως καταλαβαίνετε, έχω μπλέξει, γιατί δεν βρίσκω ποιος θα κάνει ακριβές αντίγραφο της φωτοτυπίας του διαβατηρίου, ώστε να το πάω στη συνέχεια στην αρμόδια υπηρεσία για την Σφραγίδα της Χάγης. Σας ευχαριστώ πάντως για την βοήθειά σας.

    1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

     Στην Ελλάδα ακριβή αντίγραφα κάνουν δημόσιες αρχές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι. Δυστυχώς όμως οι συμβολαιογράφοι μπορούν να επικυρώσουν μόνο τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα τους έγγραφα ενώ οι δικηγόροι μπορούν να τα επικυρώσουν όλα αλλά τα αντίγραφα δεν είναι δεκτικά Σφραγίδας της Χάγης.

     Δοκιμάστε επομένως στο ΚΕΠ της περιοχής σας. Θα σας εκδωσουν ένα ακριβές αντίγραφο και θα σας παραπέμψουν στο αρμόδιο τμήμα για Σφραγίδα της Χαγης.

 7. Ο/Η Evi λέει:

  Έχω γερμανικό απολυτήριο και πτυχίο. Ζω στην Ελλάδα και θέλω να κάνω ισοτιμία. Πρέπει να βάλω σφραγίδα; Που πρέπει να πάω για να μπει στα γερμανικα έγγραφα;

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Συμβουλευτείτε τους οδηγούς του ΔΟΑΤΑΠ (έντυπα και οδηγίες) σχετικά με το εάν χρειάζεστε Σφραγίδα της Χάγης. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές στη Γερμανία θα βρείτε εδώ.

 8. Ο/Η Άρτεμις λέει:

  Καλησπέρα. Έχω κάποια έγγραφα, πτυχία μεταπτυχιακό, πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας και τα έχω ήδη μεταφράσει και επικυρώσει προκειμένου να τα έχω έτοιμα για να τα προσκομίζω σε δουλειές στην Γερμανία, Αμβούργο όπου και εγκαταστάθηκα. Πρέπει τώρα να βάλω και Αποστιλε, ? Και αυτό το ίδιο να το μεταφράσω πάλι; Δεν αρκεί η μετάφραση και επικύρωση; Για την Γερμανία; Για δουλειές εκεί; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλημέρα,
   εάν πρέπει να ενταχθείτε σε κάποιον κλάδο προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε, π.χ. ως εκπαιδευτικός, μηχανικός, κ.α., προηγείται αναγνώριση πτυχίου, οπότε τα πτυχία σας πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης. Πληροφορίες για την αναγνώριση του πτυχίου σας μπορείτε να βρείτε εδώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εξαρτάται από την επιχείρηση και τον εκάστοτε εργοδότη.

   Η σφραγίδα τίθεται πάντα στο πρωτότυπο έγγραφο πριν από τη μετάφραση και στη συνέχεια μεταφράζονται ως ενιαίο έγγραφο. Οπότε σε περίπτωση που απαιτείται Σφραγίδα θα πρέπει να τα μεταφράσετε πάλι αφού την πάρετε. Να σημειωθεί πάντως ότι Σφραγίδα απαιτούν στην περίπτωσή σας μόνο το πτυχίο και το μεταπτυχιακό και όχι το πτυχίο αγγλικών.

 9. Ο/Η Glass λέει:

  Καλημέρα σας!
  Για την κατάθεση πτυχίου από δημόσιο αγγλικό πανεπιστημίο στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτείται να μπει η σφραγίδα της Χάγης στο πτυχίο πριν αυτό μεταφραστεί στα Ελληνικά;

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλημέρα σας,
   ναι, χρειάζεται Σφραγίδα της Χάγης και στη συνέχεια μεταφράζεται μαζί με τη Σφραγίδα.

   1. Ο/Η Glass λέει:

    Ευχαριστώ πολύ!

 10. Ο/Η Τσέλα Βικτωρία λέει:

  Καλημέρα! Να ρωτήσω για ένα πληρεξούσιο που έχω κάνει στον πατέρα μου για κάποια οικόπεδα που έχω μερίδιο, που πρέπει να πάω για τη σφραγίδα της Χάγης?

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Στο Ειρηνοδικείο στο οποίο υπάγεται ο/η συμβολαιογράφος που συνέταξε το πληρεξούσιο.

 11. Ο/Η Κωνσταντινος λέει:

  Έχω 2 φωτοτυπίες έγγραφα από Ρουμανία. Ένα διαζύγιο και μια πράξη θανατου
  Πως μπορώ να κάνω σφραγίδα της Χάγης? Αναλαμβάνετε και ποιο είναι το κόστος?

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Θα πρέπει να καταθέσετε τα πρωτότυπα έγγραφα (και όχι φωτοτυπίες αυτών) αυτοπροσώπως στις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές της Ρουμανίας ή να τα στείλετε ταχυδρομικώς.
   Εμείς αναλαμβάνουμε τη λήψη της Σφραγίδας και το συνολικό κόστος περιλαμβάνει την αποστολή των πρωτότυπων εγγράφων από εσάς προς εμάς ~ από εμάς προς τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας ~ την επιστροφή τους σε εμάς και στη συνέχεια σε εσάς, καθώς και το κόστος επίθεσης της Σφραγίδας της Χάγης. Εάν αρμόδια είναι η ίδια υπηρεσία στη Ρουμανία, το κόστος ανέρχεται σε 90 ευρώ, ενώ εάν πρέπει να τα στείλουμε σε διαφορετικές υπηρεσίες θα κοστίσουν 130 ευρώ.

 12. Ο/Η Δέσποινα λέει:

  Έχω έγγραφο από το πανεπιστήμιο της Σερβίας,Βεβαίωση σπουδών ότι γνωρίζω την σερβική γλώσσα, λογω σπουδών. Η βεβαίωση σπουδών χρειάζεται σφραγίδα της Χάγης?
  Δεν γνωρίζω αν χρειάζεται.
  Αν χρειάζεται
  Μπορει να μπει η σφραγίδα της Χάγης στο σερβικό έγγραφο από την Ελλάδα?
  Ποια είναι η διαδικασία?
  Ευχαριστώ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Ναι, χρειάζεται Σφραγίδα της Χάγης και στη συνέχεια επίσημη μετάφραση. Η επίθεση της σφραγίδας γίνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Σερβίας.

   1. Ο/Η Δεσποινα λέει:

    Καλησπέρα
    Επειδη δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Σερβία .
    Γνωρίζετε την διαδικασία για τα αρμόδια δικαστήρια της Σερβίας?
    Για να πάρω την σφραγίδα της Χάγης.
    Ψάχνω μέσω ίντερνετ και δεν βρίσκω.
    Ευχαριστώ πολύ

    1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

     Καλησπέρα,
     μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους σε κάποιο από τα παρακάτω email: nikola.naumovski@mpravde.gov.rs (Mr Nikola Naumovski), majacvetanovic@mpravde.gov.rs (Ms Maja Cvetanovic), sanja.kos@mpravde.gov.rs (Ms Sanja Kos), uprava@prvi.os.sud.rs.

     Εφόσον γνωρίζετε τη γλώσσα, μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

 13. Ο/Η Melnta λέει:

  Γεια σας !
  Να ρωτήσω για αεροπορική μεταφορά σορού από Ελλάδα προς τις χώρες που έχουν υπογράψει την σύμβαση χρειάζεται apostille στα έγγραφα πουν το συνοδεύουν;δηλ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ,έγκριση μεταφοράς σορού,κλπ , ευχαριστώ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Η ίδια η βεβαίωση μεταφοράς της σορού δε χρειάζεται Apostille και συνήθως εκδίδεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά, από την άλλη, όπως η ληξιαρχική πράξη και, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό ιατροδικαστικής αρχής ή η βεβαίωση ταριχεύσεως κ.α., πιθανότατα χρειάζονται Apostille και επίσημη μετάφραση. Για τη ληξιαρχική πράξη, ειδικότερα, ο Κανονισμός ΕΕ 2016/1191 (άρθρο 2, παρ. 1, περ γ’) προβλέπει ότι δεν απαιτείται Apostille, το Υπουργείου Εξωτερικών, ωστόσο, τονίζει ότι στην προκειμένη περίπτωση η Apostille είναι αναγκαία.
   Θα σας πρότεινα να απευθυνθείτε απευθείας στις αρμόδιες αρχές, αναφέροντας τη χώρα προορισμού για να σας απαντήσουν συγκεκριμένα. Συνήθως, ωστόσο, τη διαδικασία αυτή την αναλαμβάνουν τα γραφεία τελετών.

 14. Ο/Η Panagiotis λέει:

  Για πιστοποιητικό γέννησης απο Ουζμπεκιστάν πως θα το δεχτεί η Ελλάδα αν οχι με apostille?? Eyxaristw.

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή του Ουζμπεκιστάν και συνεπώς το πιστοποιητικό σας χρειάζεται προξενική επικύρωση.
   Μπορείτε να διαβάσετε τον σχετικό οδηγό μας για την προξενική θεώρηση εδώ (https://innlaw.gr/proxeniki-theorisi/). Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να αναλάβουμε εμείς τη σχετική διαδικασία.

 15. Ο/Η Mary λέει:

  Για μετάφραση ελληνικού εγγράφου στα αγγλικά με υπογραφή δικαστή, χρειάζεται apostile?
  Ευχαριστώ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Τι έγγραφο είναι ακριβώς και σε ποια χώρα θέλετε να το καταθέσετε;

   1. Ο/Η Maria λέει:

    Αφού η Σύµβαση της Χάγης δεν ισχύει μεταξύ της χώρας µας και του Περού, η σφραγίδα apostille δεν χρειάζεται για γάμο με αλλοδαπό από το Περού; Και χρειάζεται να φέρει κάποια σχετικά έγγραφα από τη χώρα του;

    1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

     Αντί για Σφραγίδα της Χάγης θα χρειαστείτε Προξενική Θεώρηση. Απαιτείται επίσης ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης και βεβαίωση ότι δεν έχει κώλυμα γάμου, επίσημα μεταφρασμένα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart