Κατάργηση Υποχρέωσης Επικύρωσης: πότε προβλέπεται

Όταν ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει ένα έγγραφο σε χώρα διαφορετική από τη χώρα έκδοσής του, συνήθως αναρωτιέται εάν αυτό χρειάζεται Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή Προξενική Θεώρηση. Υπάρχει ωστόσο και μία τρίτη περίπτωση: το είδος του εγγράφου να υπάγεται σε ειδικό καθεστώς και να μη χρειάζεται τίποτα από τα δύο.

Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για συγκεκριμένα έγγραφα, η οποία μπορεί να επιβάλλεται είτε από Κανονισμό της ΕΕ, οπότε δεσμεύει άμεσα όλα τα κράτη της, είτε από διμερή ή πολυμερή συμφωνία, οπότε δεσμεύει μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι Κανονισμοί της ΕΕ είναι νομοθετικές πράξεις που ισχύουν αυτόματα και ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη της αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο. Είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι όταν εκδίδεται σχετικός Κανονισμός, ο οποίος καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης για τα προβλεπόμενα από αυτόν έγγραφα, η υποχρέωση καταργείται άμεσα για όλες τις χώρες της Ένωσης, χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.

Κράτη-Μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία), Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

1. Κανονισμός ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην ΕΕ

Ο Κανονισμός προβλέπει την κατάργηση της επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης για συγκεκριμένα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και πρέπει να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους (αρ.4). Επιπλέον, θεσπίζει πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται ως μεταφραστικά βοηθήματα συνημμένα στα προβλεπόμενα δημόσια έγγραφα (αρ.6-12).

Έναρξη ισχύος: Ο Κανονισμός ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος από τις 16 Φεβρουαρίου 2019 (άρθρο 27). Επισημαίνεται ότι έχει εφαρμογή και αφορά στο χρόνο προσκόμισης/κατάθεσης των σχετικών εγγράφων και όχι στο χρόνο σύνταξής τους, προκειμένου να μην περιορίζονται τα αποτελέσματά του στην έννομη τάξη.

Προϋποθέσεις

Προκειμένου ένα έγγραφο να απαλλαγεί από την επικύρωση σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/1191, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι δημόσιο έγγραφο: Κατά τους όρους του αρ.3 παρ.1, δημόσια θεωρούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

1.1. Έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή υπάλληλο που συνδέεται με τα δικαστήρια κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελέα, γραμματέα δικαστηρίου ή δικαστικό επιμελητή. (περ. α’)

1.2. Διοικητικά έγγραφα (περ. β’)

1.3. Συμβολαιογραφικές πράξεις (περ. γ’)

1.4. Επίσημα πιστοποιητικά προσαρτημένα σε έγγραφα υπογεγραμμένα από πρόσωπα που ενεργούν ως ιδιώτες (λ.χ. συμβολαιογραφική πράξη για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) (περ. δ’)

1.5. Έγγραφα που συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους κράτους μέλους υπό την επίσημη ιδιότητά τους. Προϋπόθεση αποτελεί τα εν λόγω έγγραφα να υποβληθούν είτε στο έδαφος άλλου κράτους μέλους είτε σε διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους κράτους μέλους που ασκούν καθήκοντα στο έδαφος τρίτου κράτους (περ. δ’)·

2. Να βεβαιώνει κάποιο από τα ακόλουθα γεγονότα (αρ.2 παρ.1):

2.1. γέννηση, ζωή και θάνατο (περ. α’, β’, γ’)

2.2. γάμο και καταχωρισμένη συμβίωση, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σύναψής τους και της οικογενειακής κατάστασης ή της κατάστασης από άποψης καταχωρισμένης συμβίωσης (περ. ε’, ζ’)

2.3. διαζύγιο, λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό, ακύρωση γάμου ή καταχωρισμένης συμβίωσης (περ. στ’, η’)

2.4. γονική ιδιότητα, υιοθεσία (περ. θ’, ι’)

2.5. όνομα, ιθαγένεια, κατοικία και διαμονή (περ. δ’, ιβ’, ια’)

2.6. λευκό ποινικό μητρώο, εφόσον εκδίδεται για  πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του (περ. ιγ’)

2.7. όσα απαιτηθούν για τους πολίτες που επιθυμούν να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους, του οποίου δεν είναι υπήκοοι. (αρ.2 παρ.2)

3. Να κατατίθεται είτε το πρωτότυπο έγγραφο είτε επικυρωμένο αντίγραφό του με ισχύ πρωτοτύπου.
4. Να έχει εκδοθεί στο έδαφος ενός κράτους μέλους και να προσκομίζεται στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους.

2. Κανονισμός 650/2012 σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου

Με το αρ.62 του εν λόγω Κανονισμού, καθιερώθηκε το Ευρωπαικό Κληρονομητήριο, το οποίο εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος και παράγει τα αποτελέσματά του σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία (αρ.69 παρ.1). Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι καμία επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση δεν απαιτείται για έγγραφα τα οποία εκδίδονται σε κράτος μέλος στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού (αρ.74).

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όταν τόσο το κράτος έκδοσης ενός εγγράφου όσο και το κράτος στο οποίο πρόκειται να κατατεθεί έχουν συνάψει διμερή σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σε πολυμερή συμφωνία που καταργεί την απαίτηση επικύρωσης για συγκεκριμένα έγγραφα, τα εν λόγω έγγραφα αναγνωρίζονται απευθείας από τις αρχές του κράτους προορισμού, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης επικύρωσής τους (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση).

Η Ελλάδα έχει συνάψει τέτοιες συμφωνίες, συχνά στα πλαίσια αμοιβαίας δικαστικής αρωγής, σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, δικαστικά και προξενικά έγγραφα, καθώς και επίσημα έγγραφα αστικής κατάστασης απαλλάσσονται από την υποχρέωση επικύρωσης. Συγκεκριμένα:

1. «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)

1.1. Πρόβλεψη: Σύμφωνα με το αρ.2 της Σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1977 περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων, τα συμβαλλόμενα κράτη αποδέχονται χωρίς κανενός είδους επικύρωση μια σειρά εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και, ενδεχομένως, την σφραγίδα της αρχής ενός άλλου συμβαλλομένου Κράτους που τις χορήγησε.

1.2. Έγγραφα: Συγκεκριμένα, πρόκειται για έγγραφα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή (με το υπ’ αριθ. 35593/6.11.2017 έγγραφο, διευκρινίζεται ότι αφορά και τη φορολογική κατοικία) ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρήσεως για την οποία προορίζονται καθώς και αυτών που εκδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τελέσεως γάμου ή της εκδόσεως μίας ληξιαρχικής πράξεως.

1.3. Κράτη που έχουν προσχωρήσει: Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση με τον Ν.4231/28-01-2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄). Οι λοιπές χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία (Σχετική Οδηγία).

2. «Σύμβαση Νομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985)

2.1. Πρόβλεψη: Για την κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν απαιτείται κανενός είδους θεώρηση, γιατί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της από 5ης Μαρτίου 1984 διμερούς Συμβάσεως μεταξύ των δύο αυτών χωρών, ορίζεται ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ρητώς απαλλαγεί από την επικύρωση.

2.2. Έγγραφα: Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δημόσια έγγραφα που συντάσσονται από αρμόδια αρχή στο έδαφος του ενός κράτους, σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο,  γίνονται  δεκτά στο έδαφος του άλλου κράτους. Ομοίως, τα ιδιωτικά έγγραφα  που θεωρήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του ενός κράτους , σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους,  γίνονται  δεκτά στο  έδαφος του άλλου, σαν να είχαν θεωρηθεί από τις δικές του αρμόδιες αρχές (αρ.12 παρ.2).

2.3. Συμβαλλόμενα κράτη: Ελλάδα και Κύπρος

3. «Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των Διπλωματικών ή Προξενικών Πρακτόρων – Λονδίνο 07.06.1968» (κυρωτικός ν.844/1978)

3.1. Πρόβλεψη/Έγγραφα: Σύμφωνα με το αρ.3 της Σύμβασης, δεν απαιτείται κανενός είδους επικύρωση για έγγραφα που έχουν συνταχθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους ενός συμβαλλόμενου κράτους και προσκομίζονται είτε στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους, είτε ενώπιον των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων συμβαλλόμενου κράτους που ασκούν τα καθήκοντά τους σε κράτος μη μέλος (αρ.2 παρ.1).

3.2. Συμβαλλόμενα κράτη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία

4. «Σύμβαση για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου – Μόναχο 05.09.1980» (κυρωτικός ν.4230/2014)

4.1. Πρόβλεψη/Έγγραφα: Στα πλαίσια της κυρώσεως της ανωτέρω Συμβάσεως, κάθε συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου κατόπιν αιτήματος ενός υπηκόου του ενόψει της τέλεσης του γάμου του στην αλλοδαπή και εφόσον ο εν λόγω υπήκοος πληροί έναντι της νομοθεσίας του Κράτους που εκδίδει το πιστοποιητικό τις προϋποθέσεις σύναψης του εν λόγω γάμου. Το πιστοποιητικό φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του. Στην περίπτωση αυτή, προφανώς, δεν χρειάζεται να τεθεί η Σφραγίδα της Χάγης.

4.2. Συμβαλλόμενα κράτη: Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, πέραν της Ελλάδας, είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία.

5. «Σύμβαση Δικαστικής Αρωγής Ελλάδας-Τσεχοσλοβακίας – Αθήνα 22.10.1980» (κυρωτικός ν.1323/1983)

5.1. Πρόβλεψη/Έγγραφα: Κατόπιν της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας- Τσεχοσλοβακίας περί Δικαστικής Αρωγής, η οποία παρέμεινε σε ισχύ στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και των διαδόχων κρατών Τσεχίας και Σλοβακίας, η επισημείωση χορηγείται σε όλα τα έγγραφα των εν λόγω κρατών, πλην όσων επισυνάπτονται σε αιτήματα δικαστικής συνδρομής που ανταλλάσσονται μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης.

5.2. Συμβαλλόμενα κράτη: Ελλάδα, Τσεχία, Σλοβακία

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, APOSTILLE ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση του είδους της νομιμοποίησης που χρειάζεται το έγγραφό μας για την κατάθεσή του σε κράτος διαφορετικό από αυτό της έκδοσής του, ελέγχουμε αρχικά εάν υπάγεται σε ειδικό καθεστώς. Εάν αυτό δεν συμβαίνει ,εξετάζουμε στη συνέχεια μήπως εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης, οπότε θα χρειαστεί Apostille. Εάν δεν εντάσσεται ούτε εδώ, καταλήγουμε στην Προξενική του Θεώρηση. Σχηματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι: Ειδικό Καθεστώς > Apostille > Προξενική Θεώρηση

21 thoughts on “Κατάργηση Υποχρέωσης Επικύρωσης: πότε προβλέπεται

 1. Ο/Η Ηλίας λέει:

  Έχω μεταφράσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα ελληνικά στα αγγλικά στο οποίο υπήρχε επισυναπτόμενη σφραγίδα Apostille.. Το πιστοποιητικό ήταν ακριβές αντίγραφο ωστόσο στο τέλος το επικυρώνω και γω ως δικηγόρος.. Είναι λάθος κάτι τέτοιο ή απλά περιττό? Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό προορίζεται για την Αυστραλία.

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Θεωρώ ότι είναι περιττό, όχι λάθος, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη σφραγίδα από άλλη υπηρεσία που βεβαιώνει ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο. Βάλτε όμως τη σφραγίδα σας ανάμεσα στις σελίδες ώστε να φαίνεται ότι αποτελεί ενιαίο έγγραφο (μετάφραση και ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου).

   1. Ο/Η Ηλίας λέει:

    Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!

 2. Ο/Η Κωνσταντίνος λέει:

  Καλημέρα σας. Με αμετάκλητη απόφαση Σουηδικού δικαστηρίου το 2015 λύθηκε ο γάμος μεταξύ δύο Ελλήνων που ζουν μόνιμα στη Σουηδία. Ο γάμος είχε γίνει στην Ελλάδα και είχε καταχωρισθεί στο οικείο ληξιαρχείο. Για την καταχώριση του διαζυγίου στο ελληνικό ληξιαρχείο, μας ζητήθηκε επικύρωση apostille. Η επικύρωση αυτή θα γίνει από την αρμόδια σουηδική αρχή, σωσ΄τά; (συμβολαιογρά΄φος από ό,τι είδα). Είναι όμως απαραίτητη η επικύρωση με apostille δεδομένου ΄΄οτι η δικαστική αυτή απόφαση βεβαιώνει διαζύγιο (άρθρο 2 παρ. 1 περ. στ΄);

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλημέρα σας,
   ναι, αρμόδιοι για την Apostille στη Σουηδία είναι οι συμβολαιογράφοι.
   Προσωπικά, όσες φορές μου έχει τύχει να καταθέσω απόφαση διαζυγίου αλλοδαπού δικαστηρίου δε μου έχει ζητηθεί η Σφραγίδα. Εφόσον σας ζητήθηκε, ωστόσο, μπορείτε να επικαλεστείτε το αντίστοιχο άρθρο. Αν επιμείνουν ίσως είναι καλύτερα να αιτηθείτε τη σφραγίδα, μερικές φορές είναι πιο εύκολο από το να πείσετε τον αρμόδιο υπάλληλο ότι δε χρειάζεται.

 3. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Kαλησπέρα

  Πιστοποιητικό γέννησης από Βέλγιο του 1986 (εκδοθέν το 1986) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελληνική δημόσια αρχή (Υπηρεσία Μετανάστευσης) ή πρέπει να εκδοθεί νέο?
  Kαι σε κάθε περίπτωση (είτε πρέπει να εκδοθεί νέο είτε όχι) πρέπει να λάβει APOSTILLE?

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλησπέρα σας,
   όχι, πρέπει να κάνουν δεκτό το πιστοποιητικό που ήδη έχετε χωρίς Apostille. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι

   υποχρεούνται, από την 16.2.2019 να κάνουν αποδεκτά έγγραφα, όπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης … άνευ επικύρωσης (Σφραγίδα της Χάγης), εφόσον έχουν εκδοθεί από αρχή κράτους μέλους. Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Κανονισμός 2016/1191 … «έχει εφαρμογή και αφορά στον χρόνο προσκόμισης/κατάθεσης των σχετικών εγγράφων και όχι στον χρόνο σύνταξής τους προκειμένου να μην περιορίζονται τα αποτελέσματά του στην έννομη τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση και προς υποστήριξη των προαναφερομένων θα είχαν προβλεφθεί στον εν λόγω κανονισμό και αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις».

 4. Ο/Η Δημητρης λέει:

  Αρα τελικα ο κανονισμος δεν αλλαζει τιποτα επι της ουσιας.
  Συγκεκριμενα για το πιστοποιητικού ικανότητας γάμου
  > 4. «Σύμβαση για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου – Μόναχο 05.09.1980» (κυρωτικός ν.4230/2014)

  μπορω να το ζητησω πολυγλωσσο ωστε να μην χρειαζεται μεταφραση κλπ;
  Γνωριζετε ποια ειναι η διαδικασια;

  Και παλι ευχαριστώ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Ζητάτε τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου αλλά πρέπει να βρείτε την αρμόδια αρχή χορήγησης (Δήμοι ή οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές).

 5. Ο/Η Δημητρης λέει:

  Νομιζα πως λογω του ότι:
  >Ο Κανονισμός ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος από τις 16 Φεβρουαρίου 2019 (άρθρο 27).
  απο το 2019 πρεπει να παρεχουν πολυγλωσσα εντυπα αν ζητηθουν.
  Ισως αν ζητηθουν μη ηλεκτρονικα πρεπει να τα παρεχουν;
  Ευχαριστ΄ώ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Ο Κανονισμός έχει άμεση ισχύ αλλά τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα είναι μια απλή σύσταση. Κάθε πολύγλωσσο έντυπο αναφέρει τα εξής:

   “Μοναδικός σκοπός του παρόντος πολύγλωσσου τυποποιημένου εντύπου είναι η ευκολότερη μετάφραση του δημόσιου εγγράφου στο οποίο είναι συνημμένο. Το παρόν έντυπο δεν κυκλοφορεί ως αυτοτελές έγγραφο μεταξύ των κρατών μελών.
   Το παρόν έντυπο απηχεί το περιεχόμενο του δημόσιου εγγράφου στο οποίο είναι συνημμένο. Ωστόσο, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το δημόσιο έγγραφο μπορεί να απαιτήσει, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του δημόσιου εγγράφου, μετάφραση ή μεταγραμματισμό των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έντυπο. ”

   Συνεπώς μπορείτε να το ζητήσετε με email αλλά ακόμα και αν σας το στείλουν δε σημαίνει ότι θα γίνει δεκτό στη χώρα προορισμού.

 6. Ο/Η Δημητρης λέει:

  Ειμαι κατοικος εξωτερικου (Πορτογαλια) και χρει`αζομαι πιστοποιητιο οικογενιακής καταστασης και γέννησης. Έχω βρει τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα εδώ https://e-justice.europa.eu/35981/EL/public_documents_forms?init=true Πως μπορω ζητήσω πολυγλωσσο έντυπο απο το services.gov.gr;
  Ευχαριστώ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Ο Κανονισμός 2016/1191 θεσπίζει προαιρετικά πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα μέσω gov.gr

 7. Ο/Η Δανάη Μπουκίου λέει:

  Καλησπέρα,
  Ζω και εργάζομαι στην Ιταλία από πέρυσι και θέλω να εγγραφώ στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Τα μεταφρασμένα έγγραφα που πρέπει να καταθέσω στην εφορία της Ελλάδας (έγγραφο αποφυγής διπλής φορολογίας, σύμβαση εργασίας κλπ) χρειάζονται σφραγίδα Apostille;
  Ευχαριστώ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλησπέρα,
   το έντυπο αποφυγής διπλής φορολογίας απαλλάσσεται από τη Σφραγίδα της Χάγης ενώ οι συμβάσεις εργασίας, ως μη δημόσια έγγραφα, δεν είναι καν δεκτικά Σφραγίδας. Συνεπώς τα καταθέτετε απλώς με την επίσημη μετάφρασή τους.

 8. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

  ΕΧΩ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ APOSTILLE ?

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση α’ αυτού του Κανονισμού, δε χρειάζεται αν θέλετε να το καταθέσετε σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

 9. Ο/Η Σοφία Φυτούλη λέει:

  Ζητήθηκε από τον γιο μου, που είναι νέος φοιτητής στο Eindhoven της Ολλανδίας, Apostille στο πιστοποιητικό γέννησής του ΚΑΙ στη μετάφρασή του για την ε΄γγραφή του (BSN) στο δημαρχείο ως μόνιμος κάτοικος. Βλέπω ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτείται. Γιατί το ζητούν? Τι μπορεί να κάνει? Το πιστοποιητικό εκδόθηκε στην Θεσσαλονίκη Ελλάδα που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι.

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Μπορείτε να τους παραπάμψετε στα άρθρα 2 και 3 αυτού του Κανονισμού. Αν ωστόσο επιμείνουν ότι θέλουν Σφραγίδα της Χάγης θα είναι πιο γρήγορο για εσάς να την προσκομίσετε από το να προσπαθήσετε να αλλάξετε τον τρόπο που λειτουργεί η υπηρεσία τους.

 10. Ο/Η ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ .
  ΖΗΤΗΣΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΟΚΙΓΕΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΜΕΤΑ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ APOSTILLE ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η΄ ΟΧΙ .
  το προξενειο εχει σγραγιδα αποστιλλε
  σας ευχαριστω
  Σ

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/1191 δεν αφορά τη Σερβία και συνεπώς χρειάζεστε Apostille, η οποία τίθεται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart