Επίσημες Μεταφράσεις: όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όταν ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει ένα έγγραφο σε χώρα διαφορετική από αυτήν της έκδοσής του, οφείλει να το προσκομίσει επίσημα μεταφρασμένο και με την κατάλληλη επικύρωση. Και ενώ μπορεί το έγγραφό του να απαλλάσσεται από την υποχρέωση επικύρωσης, το βέβαιο είναι ότι θα χρειαστεί να μεταφραστεί από αρμόδιο όργανο. «Ποιο όργανο θεωρείται αρμόδιο να κάνει επίσημη μετάφραση; Ποια η διαφορά της από την απλή; Πώς θα γνωρίζω ότι η μετάφραση θα γίνει αποδεκτή;» είναι μόνο κάποιες από τις συχνές ερωτήσεις σας που θα απαντήσουμε στη συνέχεια.

Τί είναι η επίσημη μετάφραση;

Επίσημη μετάφραση, κατά τον ορισμό του αρ.1 Ν.3712/2008, είναι «η έγκυρη, ακριβής και επικυρωμένη μετάφραση ενός κειμένου από τις ξένες γλώσσες στην ελληνική και αντίστροφα που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Πρόκειται ουσιαστικά για το ενιαίο φυσικό έγγραφο που αποτελείται α) από μετάφραση που φέρει κατάλληλη σφραγίδα, υπογραφή και βεβαίωση ως προς την ακρίβειά της και τη γλωσσομάθεια του μεταφραστή και β) από επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου που έχει επιδειχθεί στον συντάκτη της.

Το κύρος της πηγάζει ακριβώς από την ιδιότητα του συντάκτη της, ο οποίος είναι αρμόδιος κατά το νόμο να μεταφράζει έγγραφα από και προς την ελληνική γλώσσα, και φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια της μετάφρασής του.

Πότε χρειάζεστε επίσημη μετάφραση;

Κάθε φορά που θέλετε να προσκομίσετε έγγραφα σε φορέα του οποίου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα του εγγράφου χρειάζεστε επίσημη μετάφραση. Σε αντίθεση με την επίσημη μετάφραση, η οποία προορίζεται να κατατεθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και για τη θωράκιση του κύρους της φέρει κατάλληλες σφραγίδες και βεβαιώσεις, η απλή μετάφραση αποβλέπει στην κατανόηση του κειμένου από τον ίδιο τον παραγγελέα και μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει τις γλώσσες.

Σε ποιόν μπορείτε να απευθυνθείτε για επίσημη μετάφραση;

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, καθορίζεται ότι «η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη». Σύμφωνα λοιπόν και με την κείμενη εγχώρια νομοθεσία, οι μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μπορούν να διενεργηθούν από τις ακόλουθες υπηρεσίες, φορείς και πρόσωπα:

1. Σε Δικηγόρο

Η κατοχύρωση του δικαιώματος εκπόνησης νομίμων μεταφράσεων από τους δικηγόρους προκύπτει κυρίως από το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ Ν. 4194/2013 του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με το οποίο στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται «η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».

2. Στη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3566/2007 «Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Μεταφραστική Υπηρεσία, κύρια αρμοδιότητα της οποίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επίσημης μετάφρασης δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η επικύρωση της μετάφρασης αυτής». Παρόμοια πρόβλεψη υπάρχει και στο άρθρο 6 του Ν.3712/2008, ενώ σύμφωνα με την αριθ. 335/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η μετάφραση αυτή αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής.

3. Στις Έμμισθες και Άμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδος

Οι αρχές αυτές ασκούν στην περιφέρειά τους και καθήκοντα διοικητικής φύσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διενέργεια μεταφράσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ε’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3566/2007 και του άρθρου 60 του ίδιου νόμου, αντίστοιχα. Ειδικότερα, στην περίπτωση των Έμμισθων προξενικών αρχών, οι μεταφράσεις διενεργούνται από έμμισθο προξενικό υπάλληλο (δηλαδή μόνιμο υπάλληλο ή συμβασιούχο αορίστου ή ορισμένου χρόνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2949/2001.

4. Σε πτυχιούχους του Μεταφραστικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου

Βάσει του Υπ’ Αριθμ. 169/2002 Προεδρικού Διατάγματος, «οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων (δημοσίων και ιδιωτικών) ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου.»

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις μεταφράσεις που διενεργούνται από τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22.3.2005 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/25.11.2005)

5. Σε συμβολαιογράφο:

Ανάμεσα στα καθήκοντα του συμβολαιογράφου περιλαμβάνεται και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ξενόγλωσσων εγγράφων, που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση πράξεων της αρμοδιότητάς τους (αρ.1 παρ.2 του Ν.2830/2000).

Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να μεταφράζουν μόνο προς τα ελληνικά και μόνο για την κατάρτιση πράξης της αρμοδιότητάς τους.

Ποια είναι η διαδικασία της επίσημης μετάφρασης από δικηγόρο;

Η διαδικασία της επίσημης μετάφρασης είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία επικυρωμένων αντιγράφων και μια σειρά από βεβαιώσεις και σφραγίδες που πιστοποιούν την εγκυρότητα της μετάφρασης. Ειδικότερα: 

1. Δημιουργία αντιγράφου & επικύρωσή του

Αφού παραλάβουμε το πρωτότυπο έγγραφο που μας έχετε αποστείλει με courier, αρχικά γίνεται έλεγχος της πρωτοτυπίας του και στη συνέχεια δημιουργούμε πιστό φωτοαντίγραφό του, διατηρώντας το πρωτότυπό σας άθικτο. Πάνω στο αντίγραφο αυτό τίθεται η δικηγορική σφραγίδα και υπογραφή, καθώς και η βεβαίωση ότι «το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που μας επιδείχθηκε» (εφεξής «επικυρωμένο αντίγραφο»).

2. Μετάφραση του εγγράφου

Διατηρώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη μορφή του αρχικού εγγράφου σας, ώστε να είναι εύκολη η αντιστοίχιση του περιεχομένου, δημιουργούμε τη μετάφρασή του.

3. Δημιουργία ενιαίου εγγράφου

Συρράπτουμε τη μετάφραση με το επικυρωμένο αντίγραφο, τοποθετώντας τη δικηγορική σφραγίδα στα σημεία ένωσης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο έγγραφο.

4. Βεβαίωση ακριβούς μετάφρασης

Στο τέλος της μετάφρασης, στο ενιαίο πλέον έγγραφο, τίθεται η σφραγίδα, υπογραφή και βεβαίωση της Δικηγόρου ότι «η παρούσα αποτελεί ακριβή μετάφραση του εγγράφου που επισυνάπτεται σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο».

5. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου

Στη συνέχεια το ενιαίο έγγραφο κατατίθεται στον εκάστοτε Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος είναι αρμόδιος να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής και τη γλωσσομάθεια του δικηγόρου-μέλους του που το υπογράφει. Ειδικότερα, τίθεται η ανωτέρω βεβαίωση, η σφραγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου, και η υπογραφή του Προέδρου του.

6. Έκδοση παραστατικού & αποστολή στον παραγγελέα

Τέλος, η επίσημη πλέον μετάφραση, μαζί με το άθικτο πρωτότυπο που μας έχει αποσταλεί, και το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αποστέλλονται άμεσα στον παραγγελέα.

Ο έλεγχος πρωτοτυπίας του εκάστοτε εγγράφου περιλαμβάνει μόνο τον έλεγχο των εξωτερικών χαρακτηριστικών πρωτοτυπίας που μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος άνθρωπος με τα εμπειρικά μέσα που διαθέτει, και δεν βεβαιώνει σε καμία περίπτωση ότι το έγγραφο είναι γνήσιο. Για τον λόγο αυτόν, το επικυρωμένο αντίγραφο που δημιουργούμε βεβαιώνει απλώς ότι αυτό προέρχεται από το «πρωτότυπο που μας επιδείχθηκε» χωρίς να πιστοποιεί αναγκαία την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα ή το έγκυρο αυτού.

Θα γίνει σίγουρα δεκτή η μετάφρασή μου;

Προκειμένου το έγγραφό σας να γίνει αποδεκτό στην αλλοδαπή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Μετάφραση από αρμόδιο όργανο

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, καθορίζεται ότι «η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη». Εφόσον λοιπόν το έγγραφό σας μεταφραστεί από αρμόδιο πρόσωπο, σύμφωνα με την κείμενη εγχώρια νομοθεσία, πρέπει να γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον στις χώρες της ΕΕ, όπου και έχει άμεση εφαρμογή ο Κανονισμός.

2. Κατάλληλη Επικύρωση

Το έγγραφό σας μπορεί να υπάγεται σε ειδικό καθεστώς και να μην απαιτεί κανενός είδους επικύρωση. Ενδέχεται ωστόσο να χρειάζεται νομιμοποίηση με τη μορφή είτε της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) είτε της Προξενικής Θεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, εάν η νομιμοποίηση δεν έχει προηγηθεί της μετάφρασης ή δεν έχει ακολουθήσει, αντίστοιχα, το έγγραφό σας θα απορριφθεί.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να επικοινωνείτε με τις αρχές στις οποίες πρόκειται να καταθέσετε το έγγραφό σας καθώς ενδέχεται λόγω ειδικού καθεστώτος στη χώρα ή τρόπου λειτουργίας του φορέα, να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Υποστήριξη

Χρειάζεστε επίσημη μετάφραση ή επικύρωση των εγγράφων σας; Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη μετάφρασή τους από τα ελληνικά προς τα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά και ιταλικά και αντίστροφα. Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει τη δωρεάν αποστολή των εγγράφων από και προς εσάς με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart