Βήμα-βήμα η έκδοση συντάξεων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες

Στα πλαίσια της προσπάθειας επιτάχυνσης της διαδικασίας έκδοσης εκκρεμών συντάξεων, προβλέφθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ η σύμπραξη δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών στην ανωτέρω διαδικασία. Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεμβρίου και οι 179 επιτυχόντες εγγράφηκαν στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών μετά από διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.  

Από τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, λοιπόν, ο ασφαλισμένος μπορεί να αναθέτει την υπόθεσή του σε πιστοποιημένο επαγγελματία για την επιτάχυνση της έκδοσης της σύνταξής του. Η ανάθεση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε ως πιστοποιημένοι δικηγόροι, τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε, τις αρμοδιότητές μας, τη διαδικασία επιλογής μας από τον ασφαλισμένο, καθώς και τις αμοιβές μας.

Ποιες υποθέσεις αναλαμβάνουμε ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες

Σε πρώτη φάση, ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες, έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να αναλάβουμε μια υπόθεση συνταξιοδότησης είναι:

 1. Να πρόκειται για νέα αίτηση συνταξιοδότηση (από 15 Νοεμβρίου 2021 και μετά) και όχι για αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί.
 2. Ο ασφαλισμένος να προέρχεται από τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ και τ. ΟΑΕΕ. Εξαιρούνταιοιυποθέσεις μισθωτών με μειωμένο ωράριο ή κυμαινόμενες αποδοχές, περιπτώσεις απασχολούμενων με το κομμάτι (φασόν), καθώς και όσων ασχολούνται στο θέαμα – ακρόαμα (π.χ. ηθοποιοί, τραγουδιστές, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης).
 3. Να μην αφορά υπόθεση διαδοχικής ασφάλισης, παράλληλης ασφάλισης, προαιρετικής ασφάλισης.
 4. Ο ασφαλισμένος να μην έχει διανύσει χρόνο ασφάλισης σε φορέα του εξωτερικού.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις καθώς και όσες είναι εκτός της δικαιοδοσίας μας, θα παραμείνουν στη δικαιοδοσία των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.

Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του πιστοποιημένου επαγγελματία;

Ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες συμπράττουμε στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών (κύριων και επικουρικών συντάξεων) από τον e-ΕΦΚΑ με τους εξής τρόπους: 

 • Διαπιστώνουμε τον χρόνο ασφάλισης σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης και εκδίδουμε σχετική βεβαίωση
 • Διαπιστώνουμε την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου και εκδίδουμε σχετική βεβαίωση ή υποβάλλουμε αίτηση για ρύθμιση
 • Υπολογίζουμε το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και εκδίδουμε σχετική βεβαίωση
 • Συντάσσουμε σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης
 • Εκδίδουμε την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1)

Με βάση τις ανωτέρω βεβαιώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και εκδίδουν την πράξη απονομής της σύνταξης. Η πράξη απονομής της σύνταξης αναρτάται στην προσωπική θυρίδα του ασφαλισμένου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

Ειδικά όταν υποβληθεί σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης κύριας ή επικουρικής, αυτή περιλαμβάνει υπολογισμό του ποσού της σύνταξης και η συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχεδίου απόφασης. Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σχέδιο θεωρείται εγκεκριμένο και επέχει θέση πράξης απονομής σύνταξης.

Πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να επιλέξει πιστοποιημένο επαγγελματία;

Από 15 Νοεμβρίου, ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να αναθέσει την έκδοση της σύνταξής του σε πιστοποιημένο επαγγελματία, θα πρέπει να ακολουθεί την εξής διαδικασία:

Βήμα 1ο:

Συνδέεται στην πλατφόρμα Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» με κωδικούς TAXISnet και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ.

Βήμα 2ο:

Κατά το τελευταίο βήμα (9) της αίτησης, στην καρτέλα «Ανάθεση σε Πιστοποιημένο Επαγγελματία», θα ερωτηθεί εάν επιθυμεί την ανάθεση της υπόθεσης σε πιστοποιημένο επαγγελματία. Αφού επιλέξει «ΝΑΙ» θα του εμφανιστεί μια λίστα με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες. Μπορεί να αναζητήσει επαγγελματία με βάση το όνομά του, εφόσον το γνωρίζει, ή με βάση την πόλη.

Βήμα 3ο:

Επιλέγει τον επαγγελματία που θέλει κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη στήλη. Επισημαίνεται ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να αναθέσει την υπόθεσή του σε όποιον επαγγελματία επιθυμεί, ανεξαρτήτως πόλης κατοικίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επαγγελματίες να έχει λιγότερες από πέντε ενεργές υποθέσεις, κάτι που θα φαίνεται στη στήλη «Διαθεσιμότητα».  

Βήμα 4ο:

Στην καρτέλα που θα ανοίξει επιλέγει «Ημέρα Ραντεβού» καθώς και μία από τις διαθέσιμες ώρες και τέλος, πατάει «Δέσμευση ραντεβού». Μόλις ο επαγγελματίας επιβεβαιώσει το ραντεβού ο ασφαλισμένος θα λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail.

Επισημαίνεται ότι το ραντεβού, ανάλογα με τον επαγγελματία, μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι δια ζώσης, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Συνεπώς, ο ασφαλισμένος δεν δεσμεύεται να επιλέξει επαγγελματία με βάση τον τόπο κατοικίας του.

Οι αμοιβές των πιστοποιημένων επαγγελματιών

Η έκδοση σύνταξης από πιστοποιημένους επαγγελματίες του ΕΦΚΑ είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες μας καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ, και όπως αυτή έχει καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση, ανάλογα με την αποστολή που θα μας αναθέσει ο ασφαλισμένος, είναι:

Αμοιβή πιστοποιημένων επαγγελματιών
Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης,40€
Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, όταν η βεβαίωση αφορά περισσότερους του ενός φορείς80€
Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία και κατά περίπτωση υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών30€
Έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου30€
Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής)60€
Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης για χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε έναν πρώην φορέα60€
Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης για χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης80€

Θέλετε να αναθέσετε την υπόθεσή σας σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία;

Ως πιστοποιημένοι δικηγόροι, ενταγμένοι στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών του ΕΦΚΑ, και με έδρα τη Φλώρινα, αναλαμβάνουμε την ταχεία έκδοση της σύνταξής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

2 thoughts on “Βήμα-βήμα η έκδοση συντάξεων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες

 1. Ο/Η Ιωαννης λέει:

  Γεια σας διαβαζοντας το κειμενο, εχω μια ερωτηση να κανω, κατεθεσα την αιτηση συνταξιοδοτισης χωρις την προσυνταξιοδοτικη βεβαιωση, θα εχω προβλημα? Ειμουν ασφαλισμενος οικοδομος μονο στο ικα ετεαμ. Δεν εχω δηλωσει επαγγελματια για την αιτηση μου

  1. Ο/Η Maria Balkou λέει:

   Καλημέρα σας,
   εφόσον υπήρξατε ασφαλισμένος ενός μόνο ταμείου και δεν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση δεν είναι υποχρεωτική. Αυτή γενικά πιστοποιεί τον χρόνο ασφάλισής σας στα ταμεία του ιδιωτικού τομέα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δύο χρόνια προτού συμπληρώσετε την ηλικία συνταξιοδότησης, με σκοπό όταν τη συμπληρώσετε να μη χρειάζεται να καταμετρηθούν όλα τα ένσημα, αλλά μόνον αυτά που θα έχουν πραγματοποιηθεί από την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης και μετά.

   Η ανάθεση σε πιστοποιημένο επαγγελματία είναι δωρεάν για εσάς και επιταχύνει την έκδοση της σύνταξης, και εφόσον είχατε τη δυνατότητα να το αναθέσατε θα ήταν καλό να το είχατε κάνει. Σας εύχομαι με το καλό η σύνταξή σας!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικώς, μέσω email ή με μήνυμα στο WhatsApp!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Αριστοτέλους 2Α, Φλώρινα
Hofgasse 2, Innsbruck 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I N N L A W ©

με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος 
made by fractalous with ♥
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart